Forsknings-prisdryss til leger under landsstyremøtet

Legeforeningen deler hvert år ut flere priser til leger som har utmerket seg innenfor ulike områder.
Marit Hermansen og Anne-Karin Rime. FOTO: Thomas B. Eckhoff
President Marit Hermansen (til venstre) og visepresident Anne-Karin Rime delte ut priser under landsstyremøtet. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff.

– Tusen takk på vegne av oss alle, dette var veldig gledelig og overraskende. Vi håper at vi gjennom vårt arbeid kan øke kunnskapsgrunnlaget for hvordan barn og unge kan støttes i en vanskelig tid, samt utbedre tiltak for å bedre unges livssituasjon og utjevne sosiale helseforskjeller, sa Tillmann von Soest, professor i psykologi ved universitetet i Oslo, og forsker ved NOVA, OsloMet.

Von Soest mottok prisen for forebyggende medisin sammen med Anders Bakken, Willy Pedersen og Mira A. Sletten for artiklene Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien og Smittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien.

Formålet med prisen er å vekke interesse for forebyggende medisin ved årlig å belønne den mest verdifulle artikkelen om temaet i Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Helseatferd og psykisk helse blant barn og unge er viktige tema innen forebyggende medisin. Covid-19-pandemien har aktualisert disse temaene og har ført til omfattende diskusjoner om konsekvenser for barn og unge av tiltaksbyrde og oppfølging av smittevernregler, sa visepresident Anne-Karin Rime da hun la frem juryens begrunnelse.

Hun fortsatte:

– Forfatterne har nedlagt et betydelig arbeid på kort tid, og de to artiklene er viktige for å arbeide med forebyggende tiltak i en stor og utsatt gruppe under pandemien. Studien kan karakteriseres som et nybrottsarbeid om tema innen forebyggende medisin som har fått stor oppmerksomhet siste året.

Prisen for forebyggende medisin er på 30 000 kroner.

PTSD-forskning
Marie Spångberg-prisen er opprettet til minne om Norges første kvinnelige lege. Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel, skrevet av en norsk kvinnelig lege, i et norsk eller internasjonalt tidsskrift, får prisen på 30 000 kroner. 

Prisvinner er førsteforfatter av artikkelen The association of PTSD symptom severity with amygdala nuclei volumes in traumatized youths, Olga Therese Ousdal, lege og forsker ved Haukeland Universitetssykehus.

Ousdal og de andre artikkelforfatterne har fulgt overlevende etter Utøya-terroren. Forskerne så på sammenheng mellom grad av PTSD-symptomer og anatomisk-funksjonelle endringer i hjernen i tiden etterpå. Amygdala er en evolusjonsmessig godt bevart hjernestruktur. Den lagrer og fjerner angstfulle minner, samt er viktig i beredskapen for nye opplevelser. Disse funksjonene er ofte forstyrret ved PTSD.

De fant ikke en generell økning i amygdalas totale volum, men endringer bare i visse deler som best predikerte PTSD-symptomer over tid.

– Forfatterne har en kritisk holdning til egne funn og fortolkninger. De fremholder at de mangler informasjon om tidligere traumer, at ungdommene har ulike opplevelser fra Utøya, og at PTSD symptomnivået var relativt lav, sa president Marit Hermansen da hun delte ut prisen.

– Det norske samfunnet mottar jevnlig flyktninger som har opplevd liknende hendelser i krig. Betydningen av denne basalforskning innen nevrobiologi er derfor viktig for flere enn ofrene for den aktuelle terrorhandlingen, understreket Hermansen.

Ousdal selv takket både Legeforeningen, norsk radiologisk forening, medforfattere og kollegaer da hun mottok prisen.

– Jeg håper at denne forskningen kan være med på å gi best mulig helsehjelp til kommende generasjoner av ungdommer som har vært utsatt for traumatiske opplevelser.

Mottok kvalitetspris
Legeforeningen deler også ut en kvalitetspris for primærhelsetjenesten. Prisen skal stimulere leger til kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid og er på 50 000 kroner.

Årets kvalitetspris for primærhelsetjenesten tildeles Antibiotikasenteret for primærmedisin, Universitetet i oslo ved Sigurd Høye og Morten Lindbæk.

I prosjektet «Riktigere Antibiotikabruk i Kommunene» utviklet prisvinner et kvalitetsforbedringskurs til allmennleger. Prosjektet er utviklet og drevet av prisvinneren i samarbeid med SKIL (Senter for kvalitet i legekontor).

Antibiotikaresistens er en stor og økende trussel mot folkehelsen. All bruk av antibiotika øker risikoen for uønskede kliniske effekter av antibiotikaresistens.

– Prosjektet har pasientfokus, er klinisk- og samfunnsmessig nyttig og har ført til konkrete og målbare forbedringer. Prisvinnerne har vært pådrivere for å redusere unødvendig bruk av antibiotika, sa visepresident Anne-Karin Rime som delte ut prisen.

Sigurd Høye takket for prisen på vegne av Antibiotikasenteret.

– Dette betyr mye for oss. Nå håper vi å ta dette fra et prosjektbasert til et permanent kvalitetsforbedringsprosjekt.

Det ble også delt ut to studie- og reisestipend under landsstyremøtet på 130 000 kroner hver fra Caroline Musæus Aarsvolds fond. De deles ut til yngre indremedisinere som har et definert mål for forskningsopphold ved en utenlands institusjon. Ishita Barua og Alessandro Müller De Bortoli mottok disse.