Ny leder i Norsk barnelegeforening

– Sosiale forskjeller innen helse er en problemstilling som engasjerer meg, og som jeg har lyst til å forfølge i min periode som leder.
FOTO: Noah Gylver
KLAR FOR NY PERIODE: – Problemstillinger knyttet til pandemien dominerte store deler av forrige styreperiode. Innerst inne håper jeg vi skal få brukt tiden på annet enn korona fremover, sier Astri Lang. Foto: Noah Gylver

Ordene tilhører Astri Lang som overtok ledervervet i Norsk barnelegeforening (NBF) i august.

På spørsmål om hva foreningen vil jobbe med fremover, svarer den nybakte NBF-lederen at spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å prioritere tid og ressurser til de pasientgruppene som trenger det mest.

Hun understreker at dette perspektivet ikke alltid gjenspeiles i hverdagen på avdelingene. Det finnes undergrupper av pasienter som faller mellom flere stoler i det offentlige helsetilbudet, eller som av ulike grunner har dårligere tilgang til nødvendige helsetjenester enn andre. Barnelegene må derfor bestrebe seg på å identifisere hvem disse pasientene er og målrettet løfte frem deres behov.

– Barn og unge med sammensatte lidelser, eller barn med kroniske sykdommer der foreldrene har svake norskkunnskaper, er eksempler på slike pasientgrupper. Hvis vi skal klare å frigjøre ressurser til de med størst behov, må vi samtidig lykkes i å håndtere det store volumet av vanlige barnemedisinske problemstillinger på en rasjonell måte. Vi må klare å motstå unødvendig utredning og overbehandling. «Kloke valg»-tankegangen står helt sentralt i dette, forklarer Astri Lang.

Strategiarbeid
Hun forteller at det nye styret som tiltrådte i september består av ni meget energiske og engasjerte barneleger. De har allerede løftet frem mange ideer til prosjekter foreningen bør engasjere seg i.

– Jeg ser for meg at vi i fellesskap må velge ut en håndfull av disse og legge strategier for gjennomføring. Vi bør ikke kaste flere baller opp i luften enn det vi har kapasitet til å følge opp. Som leder må jeg være bevisst på at arbeidet som legges ned i regi av NBF i all hovedsak utføres på dugnadsbasis og på fritiden. Det er mitt ansvar å balansere forventingene til hva vi kan få til innenfor disse rammene og sikre at belastningen på den enkelte ikke blir uforholdsmessig stor.

Samarbeid
NBF publiserte i fjor en veileder for gode overganger mellom barn- og voksenomsorg for ungdommer med kroniske sykdommer. Dette arbeidet videreføres i høst i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin.

– Norsk gynekologisk forening og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening har også fagfelt som grenser opp mot vårt og som vi gjerne samarbeider med i konkrete saker. Innenfor andre faggrupper er Barnesykepleierforeningen og Landsgruppen av helsesykepleiere viktig samarbeidspartnere. Hvis vi på best mulig måte skal ivareta barn og unges helse, er det viktig å sikre god kompetanse og godt samarbeid på alle nivå av helsetjenestene, sier NBF-lederen.

Klar for lederrollen
Ledervervet i NBF er organisert slik at man først har rollen som nestleder i to år før man de to påfølgende årene er leder. Denne strukturen sikrer kontinuitet i styrearbeidet. Nestlederen rekker å bli litt varm i trøya før man selv overtar ansvaret.

– Da jeg ble forespurt om å stille til valg som nestleder i 2019 tenkte jeg at man må gripe de anledninger som byr seg i livet. Jeg så på dette vervet som en mulighet til å bli bedre kjent med helheten i norsk barnemedisin, ikke bare den lille nisjen som jeg jobber med til daglig. Jeg var fristet av muligheten til å bli kjent med engasjerte kollegaer, på tvers av arbeidsted og subspesialitet. Så langt har forventningene innfridd, forteller Lang.

Til daglig arbeider hun som seksjonsleder ved avdeling for nyfødtintensiv på Ahus. Jobben innebærer både fag- og personalansvar for overlegene på avdelingen.

– Det er en variert og utfordrende jobb i et veldig hyggelig kollegium. Min arbeidsgiver har heldigvis vært imøtekommende med hensyn til tilrettelegging, og jeg har fra og med denne høsten fått avsatt en håndfull enkeltdager i turnus som kan benyttes til arbeid for NBF. Den reelle arbeidsmengde som følger av ledervervet i NBF er vesentlig større enn det formelle frikjøpet på 20 prosent. Jeg forsøker å samle opp de mer tidkrevende oppgavene til mine «NBF-dager», men samtidig er det mange henvendelser som må svares ut fortløpende hvis man skal opprettholde fremdrift i arbeidet, opplyser barnelegen.

Antallet medlemmer i NBF øker jevnt og trutt og per i dag har foreningen i overkant av 1100 medlemmer.

– De aller fleste legene som spesialiserer seg i barne- og ungdomsmedisin velger å være medlem, i tillegg er det mange tidligere kollegaer som har gått av med pensjon som opprettholder medlemskapet og som jevnlig deltar på våre møter. Det er veldig hyggelig, avslutter Astri Lang.