Krever at regjeringen prioriterer fastlegeordningen

Legeforeningen og KS krever at ny regjering øker bevilgningene betydelig for å sikre rekruttering til og stabilisering av fastlegeordningen.
Bjørn Arild Gram og Anne-Karin Rime
KREVER HANDLING: Legeforeningen og KS krever tiltak for å redde fastlegeordningen. Foto: Legeforeningen/Knut E. Braaten.

Rapporter og kartlegginger har gjentatte ganger slått fast store rekrutteringsutfordringer i fastlegeordningen – og en arbeidsbelastning som for mange er ulevelig. Over 120 000 pasienter står i dag uten fastlege og antallet øker stadig.

Legeforeningen og KS sendte derfor i dag et felles innspill til ny regjeringserklæring. Innspillet er et resultat av fortløpende dialog mellom partene.

– En felles erkjennelse av krisen i fastlegeordningen og felles forventninger til ny regjering er et viktig skritt. Vi mener det haster med å iverksette mer kraftfulle tiltak, hvis vi skal redde fastlegeordningen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

– At partene går sammen på denne måten vil synliggjøre det akutte behovet for at staten og regjeringen legger frem nødvendige tiltak. Vi har ingen tid å miste. Enigheten innebærer likevel ikke at vi dermed løser alle utfordringene vi står overfor. Et av de viktigste spørsmålene som gjenstår er utfordringene i legevakt, sier president Anne-Karin Rime.

Striden med KS om arbeidstid på legevakt endte som kjent med brudd i forhandlingene om særavtalen og en påfølgende streik. Rikslønnsnemnda besluttet å videreføre særavtalen, uten noen av de endringene Legeforeningen mente var nødvendige for å sikre en levelig arbeidshverdag.

– Vi har vært tydelige på at vi ikke kan akseptere de konsekvensene denne kjennelsen får for våre medlemmer og har derfor jobbet intenst med å finne løsninger på utfordringene i legevakt. Vi har jobbet langs flere parallelle spor, som lokal og nasjonal presse, samt jevnlig kontakt med politikere og partene i arbeidslivet, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Allmennlegeforeningen og Legeforeningen har brukt mye tid på direkte kontakt med politikerne om arbeidsbelastningen i fastlegeordningen og på legevakt. Det er positivt at flere av partiene, i etterkant av valget, slår fast at utfordringene i allmennlegetjenesten er øverst på deres prioriteringsliste.

Garantien fra partiene som gjør seg klare for regjeringsmakt, og et felles krav med KS knyttet til allmennlegetjenesten, viser en positiv utvikling.

– Det gjenstår likevel fortsatt mye arbeid for å komme i havn. I vår kamp for å få på plass løsninger som bidrar til en forsvarlig arbeidsbelastning, vurderer vi fortløpende alle tilgjengelige virkemidler, sier Rime.

De neste månedene blir av stor betydning for både fastlegeordningen og for legevakten. Legeforeningen og Allmennlegeforeningen vil fortsette kampen for å sikre allmennlegetjenesten de tiltakene og den økonomiske forpliktelsen den er helt avhengig av.

I brevet ber partene den nye regjeringen om å iverksette følgende tiltak:

  • Sørge for at fastlegeordningen er tilstrekkelig finansiert av staten
  • Styrke finanseringen av fastlegeordningen for å få flere leger inn i ordningen og redusere arbeidsbelastningen
  • Øke både basistilskuddet og den aktivitetsbaserte økonomien for å legge til rette for kortere lister og redusert arbeidsbelastning
  • Sette inn særskilte tiltak for legevakt i distriktskommuner for å sikre tilstrekkelig antall leger i vaktordningen
  • Forenkle og samordne tilskuddsordningene til kommunene og fastlegene
  • Sørge for at utdanningsløpet i allmennmedisin gjøres like attraktivt som spesialisering på sykehus

Innspillsbrevet, i sin helhet, er tilgjengelig for nedlastning under.