LEGEBAROMETERET: Rekrutteringskrise blant både fastleger og psykiatere

Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) har foretatt en grundig kartlegging av mangelen på både fastleger og psykiatere. Funnene er dramatiske.
Legebarometeret
KRITISK MANGEL PÅ FASTLEGER OG PSYKIATERE: Legebarometeret slår fast alvorlige rekrutteringsutfordringer. Foto: Samfunnsøkonomisk analyse

Mandag 10. mai ble resultatene i Legebarometeret presentert. Rapporten oppsummerer status for rekrutteringen av fastleger og psykiatere i landet. Samtlige kommuner og helseforetak er spurt om situasjonen.

– Legebarometeret er den første grundige kartleggingen av sitt slag. Samfunnsøkonomisk analyse legger i dag frem svært alvorlige funn, spesielt med tanke på hvilken avgjørende rolle fastleger og psykiatere har i helsetjenesten. I tillegg står landet overfor et stort etterslep i pasientbehandlingen som følge av pandemien, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

Kraftig forverring av rekrutteringskrisen i fastlegeordningen

Legebarometeret viser at:

  • 66 prosent av kommunene varsler om utfordringer med å rekruttere fastleger i løpet av det siste året.
  • Antall røde kommuner (kommuner med store rekrutteringsutfordringer) har økt mer enn 60 prosent siden 2019 – og hele 600 prosent siden 2017.

– Legebarometeret slår fast at fastlegeordningen nærmest er i fritt fall. Den slår også fast at regjeringens handlingsplan ikke har klart å stoppe frafallet og ikke klarer å stagge rekrutteringskrisen. Skal vi redde ordningen må myndighetene ta sitt ansvar og investere langt mer enn de hittil har vist seg villige til – og ikke bare skyve ansvaret over på kommunene, sier Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Under presentasjonen mandag morgen tok Fernanda Winger Eggen, seniorøkonom og prosjektleder for Legebarometeret for SØA, for seg konsekvensene kommunene opplever som følge av rekrutteringssvikten.

– Kommunene peker på ubesatte hjemler, økt arbeidspress for øvrige fastleger og lavere stabilitet blant de fastlegene de har. Halvparten av kommunene har brukt vikarbyråer for å dekke behovet, noe mange kommuner melder er kostbart og reduserer kvaliteten på tjenesten.

Store rekrutteringsutfordringer innen psykiatrien

Legebarometeret har i tillegg til fastlegeordningen sett på rekrutteringen av psykiatere til helseforetakene i Norge. Helseforetakene svarer at:

  • 85 prosent av sykehusene melder om utfordringer med å rekruttere psykiatere i løpet av det siste året.
  • Rekrutteringsutfordringene, ubesatte stillinger og liten tid til pasientene legger press på kvaliteten i pasientbehandlingen.  
  • «Andre yrkesgrupper» utfører nå i økende grad oppgaver som psykiatere normalt ville ha utført – og LIS-leger benyttes for å dekke behovet for psykiatere.
  • Økning i antall alvorlig syke pasienter de siste årene, en trend som har forsterket seg under pandemien.  

– Rapporten er nedslående og bekrefter den svært alvorlige situasjonen. De offentlige sykehusene har store problemer med å rekruttere og beholde psykiatere. Det er fortvilende ikke å få søkere til utlyste stillinger, selv i sentrale strøk. Psykiatrien er avhengig av en bred satsing, ikke minst politisk, for å øke statusen for faget og gjøre det mer attraktivt for unge leger å søke seg til yrket, mener leder av Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatri, Ingvild Skogen Bauge.

Winger Eggen fra SØA, utdypet utfordringene under presentasjonen:

– Desentraliserte, og ofte små enheter, gjør det mer utfordrende å rekruttere til psykisk helsevern, enn somatikken. Små fagmiljøer er mer sårbare for endringer i bemanningssituasjonen, og er en mulig kilde til større arbeidspress på den enkelte lege. Særlig unge leger har også behov for forutsigbarhet og tilstrekkelig veiledning og samarbeid, som kan bli mer sårbart i mindre fagmiljøer.

Legebarometeret er nå offentliggjort og er tilgjengelig for nedlastning.