2021

Legeforeningens krav til ny regjering

Legeforeningen har sendt Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti innspill til politiske tiltak i ny regjeringserklæring for 2021-2025.
Bilde av Stortinget
KRAV: Legeforeningen har sendt inn innspill til ny regjeringserklæring. Foto: Stortinget

Innspillet ble sendt rett før helgen og består av fire hovedkrav:

Fastlegeordningen må reddes for å sikre befolkningen likeverdige helsetjenester

Ett år etter lansering av handlingsplanen er fastlegekrisen ytterligere forverret. Rekrutteringskrisen har bredt seg til hele landet. Det er uheldig at en nasjonal ordning gir ulike tjenester til befolkningen avhengig av kommunenes økonomiske situasjon. 120 000 nordmenn er nå uten fastlege, og kun 16 prosent av landets kommuner sier at de ikke har problemer med å rekruttere fastleger.

Sykehusene må ha god kapasitet for normal drift og nødvendig beredskap

Gode og store nok sykehusbygg er en helt sentral forutsetning for høy kvalitet i pasientbehandling, god pasientsikkerhet og beredskap. Dagens finansieringsmodell er ikke hensiktsmessig, fordi den forutsetter at sykehusene må ha overskudd på drift for å kunne investere i bygg og utstyr

Norge må utdanne flere leger og prioritere medisinsk forskning

Gode helsetjenester bygger på oppdatert medisinsk kunnskap og forskning. Den raske medisinske utviklingen innebærer at behovet for etterutdanning er stort og økende. Det er stor mangel på spesialister i helsetjenesten. Det er viktig at kvalitetsreformen for spesialistutdanning lykkes. Som følge av pandemien foreligger et etterslep i både spesialist- og etterutdanning av leger, da utdanningsaktiviteter har vært nedprioritert.

Behandlingstilbudet til alvorlig psykisk syke pasienter må prioriteres

Psykisk sykdom er en av de store helseutfordringene i Norge. De alvorlig psykisk syke pasientene har gjennom flere år fått et dårligere behandlingstilbud. Det er i dag stor mangel på psykiatere i psykisk helsevern. For å utrede og behandle psykisk sykdom kreves det tilstrekkelig legedekning.