Legevaktslege utsatt for brudd på likestillingsloven

En midlertidig ansatt legevaktslege fikk ikke forlenget arbeidsforholdet da hun skulle ut i foreldrepermisjon. Etter bistand fra Legeforeningen fikk legen fast ansettelse.
Bilde av stetoskop
Illustrasjonsfoto: Unsplash

Begrunnelsen fra arbeidsgiver ved den aktuelle kommunale legevakten i Viken var at «ingen eier stilling på natt, man forplikter seg til seks måneders turnus og ingen får permisjoner – uansett grunn.» Legeforeningen mente at dette var i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, og at hun i tillegg var ulovlig midlertidig ansatt.

Normalt ble legevaktslegene ved den aktuelle legevakten tilbudt arbeidskontrakter av seks måneders varighet, men da legen skulle i foreldrepermisjon ble hun kun tilbudt kontrakt på to måneder. Arbeidsgiver skrev i en e-post til legen at hun gjerne måtte ta kontakt når hun var klar for å komme tilbake, og at de da skulle finne en ledig turnus hun kunne gå inn i. Dialogen mellom legen og arbeidsgiver førte ikke frem. Legen kontaktet da Legeforeningen for bistand.

Legeforeningens advokat kontaktet arbeidsgiver og påpekte to prinsipielle rettslige problemstillinger.

1.       Ulovlig midlertidig ansettelse – krav på fast ansettelse

Det første var at hovedregelen etter arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes fast, og at midlertidig ansettelse krever særskilt hjemmel i arbeidsmiljøloven. I den aktuelle saken så det ut som legen var ulovlig midlertidig ansatt. I så fall er arbeidsmiljølovens system at retten etter påstand fra arbeidstaker skal avsi dom for at det foreligger et fast arbeidsforhold, eller at arbeidsforholdet fortsetter. Hvis arbeidsgiver skulle mene at det forelå en lovlig midlertidig ansettelse, etterspurte Legeforeningen en rettslig redegjørelse for midlertidigheten. Arbeidsgiver ble samtidig gjort oppmerksom på at hvis det ikke ble gitt en rettslig holdbar begrunnelse for den midlertididige ansettelsen, vil rettslig skritt bli vurdert om arbeidsgiver ikke tilbydde legen fast ansettelse.

2.       Diskriminering i strid med likestillings- og diskrimineringsloven

Det andre som ble påpekt, var at diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel mv. er forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6. Basert på den dialogen som hadde funnet sted på epost mellom legen og arbeidsgiver, fremsto det som ubestridt at det var fødsels- og foreldrepermisjonen som var årsaken til at det midlertidige arbeidsforholdet ikke ble forlenget. Det er i så fall en lovstridig diskriminering. Det ble da varslet om at saken ville bringes inn for Diskrimineringsnemnda, med krav om erstatning og oppreisning hvis ikke legen ble tilbudt arbeidsavtale gjennom hele permisjonstiden.

Saken endte med at arbeidsgiver tilbød legen fast ansettelse. Hun ble sikret arbeidsavtale – og med det foreldrepenger – også gjennom hele permisjonstiden. Legen ble bistått av advokat Liv Marit Fagerli i Legeforeningen.