2021

Ny koronaavtale gir kommuneansatte bedre overtidsbetalt

Akademikerne kommune, herunder Legeforeningen, har inngått en ny, midlertidig avtale med KS om arbeidstid i kjølvannet av nye koronatiltak.
Avdeling for jus og arbeidsliv
20. desember 2021
Enighet om ny koronaavtale med KS desember 2021
ENIGHET MED KS. Viktig å sikre vern av den enkelte og sikre god økonomisk kompensasjon, sier president Anne- Karin Rime. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Avtalen gir utvidede rammer for overtid, høyere overtidssatser og for kommuneoverleger med særlig uavhengig stilling gis inntil 30 dager fri – eller tilsvarende lønnsutbetaling. LO kommune, YS kommune og Unio har også sluttet seg til avtalen.

– Våre medlemmer må ivaretas i en periode med ekstra arbeidsbelastning – en periode som kommer etter mange måneder i en ekstraordinær situasjon. For oss har det vært viktig å sikre vern av den enkelte ansatte når det kommer til arbeidstid, og at de blir godt økonomisk kompensert, sier president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

Hensikten med avtalen er å sørge for fleksibilitet og tilstrekkelig kapasitet når vi nå opplever økende smittetall, restriksjoner og massevaksinering - samtidig som de ansatte sikres overtidsbetalt.

Opptil 300 prosent

For arbeid utover full stilling, erstatter avtalen overtidstilleggene i hovedtariffavtalen med et tillegg på 200 prosent. For overtidsarbeid på helge- og høytidsdager er tillegget 300 prosent.

Deltidsansatte får samme satser hvis de har mer enn 20 timer samlet arbeidstid i løpet av en uke.

Ansatte med særlig uavhengig stilling blir kompensert med flere fridager i 2022, de har også mulighet til å velge utbetaling.

Avtalen inkluderer også undervisningspersonell som tidligere ikke har hatt en avtale for overtid under pandemien. Lærere vil få dobbel timelønn hvis de tar ekstra undervisning eller gjør ekstra annet elevrettet arbeid, som økt inspeksjon eller særskilt oppfølging av enkeltelever.

Frivillig overtid

Partene er enige om at all arbeidstid skal planlegges så tidlig som mulig for å skape forutsigbarhet, og arbeidsgiver skal også i størst mulig grad bruke de ansatte som selv ønsker å påta seg å jobbe overtid.

De tillitsvalgte skal inn i drøftinger om tilpasninger til lokale behov og ha innsyn i overtidsbruken.

– Vi vet at mange strekker seg veldig langt. Det er derfor avgjørende at de lokale partene blir enige om løsninger som gir innbyggerne det tilbudet de trenger og samtidig ivaretar de ansatte , sier Rime.

Dette er en sentral avtale og partene avgjør lokalt om den skal tas i bruk. Avtalen gjelder fra 20. desember til 30. april 2022. Avtalen er tilgjengelig for nedlasting under.