Oppstart av forhandlingene om Normaltariffen

- Årets forhandlinger skjer med pandemien og den dramatiske situasjonen i fastlegeordningen som bakteppe, sier president Marit Hermansen.
President Marit Hermansen
OPPSTART AV FORHANDLINGENE OM NORMALTARIFFEN. Foto: Legeforeningen

Onsdag 12. mai møtte Legeforeningen statens delegasjon for å overrekke sine krav tilknyttet Normaltariffen.

Under normaltarifforhandlingene diskuterer partene finansieringen av både fastlege- og avtalespesialistordningen.

- Det er slått fast en rekke ganger at fastlegeordningen er underfinansiert. I årets forhandlinger må noe av etterslepet hentes inn i påvente av regjeringens forslag til statsbudsjett, sier president Marit Hermansen.

Hermansen minner om at offentlig sektor hadde en dårligere lønnsvekst enn frontfagsmodellen i fjor. Teknisk beregningsutvalg kom fram til en forskjell på hele 0,5 prosent.

- Vi forventer at staten kompenserer for denne store ulikheten, for å korrigere skjevheten som er skapt. Dette er også avgjørende når det kommer til å ha økonomisk rom til å drive og utvikle praksisen.

Forhandlingene starter like etter fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett, der regjeringen har gitt 75 millioner til økt basistilskudd til fastlegene. Legeforeningen er tydelig på at dette ikke vil løse krisen i fastlegeordningen.

- Fram til en betydelig styrking i statsbudsjettet, er det avgjørende at regjeringen bruker enhver arena til å styrke fastlegeordningen. Normaltariffen er en av disse arenaene, avslutter presidenten.

Om Normaltariffen

Normaltariffen er en avtale som tar for seg økonomiske vilkår for allmennleger/spesialister i allmennmedisin med kommunal fastlegeavtale og spesialister med avtalepraksis.

Avtalen forhandles årlig mellom Legeforeningen på den ene siden og staten med forhandlingsleder fra helse- og omsorgsdepartementet, finansdepartementet, Helsedirektoratet, Regionale helseforetak og KS, på den andre siden.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 1. juli 2021