To kandidater til toppvervet i Legeforeningen

I begynnelsen av juni skal Legeforeningens landsstyre velge ny president. Bjørg Bakke, fastlege og tidligere leder i Norsk medisinstudentforening, og Anne-Karin Rime, leder i Overlegeforeningen, har begge meldt sitt kandidatur. Aktuelt i foreningen har stilt dem fire likelydende spørsmål.
Bilde av Bjørg Bakke og Anne-Karin Rime
STILLER TIL VALG: Bjørg Bakke og Anne-Karin Rime. Fotomontasje: Legeforeningen.

Hvorfor ønsker du å bli president i Legeforeningen? 

Bjørg Bakke: Presidentvervet representerer ein moglegheit til å skape den framtida ein sjølv ynskjer å vere lege i. Etter eitt år med pandemi, har me sett korleis endring kan skje raskt viss me verkeleg samlar troppane og vågar å endre oss. Eg meiner at Legeforeningen må legge om strategien rundt vårt arbeid og eg ynskjer å bidra til dette.

Kampanjen Spydpissen blei lansert for å ufarleggjere det å stille til val og skape ei positiv kampanje rundt det å vere lege. Vilkåra våre er satt under press, der me blir i stadig større grad behandla som ein produksjonsarbeider og ikkje som ein kunnskapsarbeider. Målet mitt i Legeforeningen er å skape betre vilkår for medisinen som fag og for framtidas legar. Eg ynskjer at me kjem dit at alle medlemmer betalar sin medlemskontigent med stoltheit. Eg meiner me kan oppnå meir, med dei ressursane me har.

Anne-Karin Rime: Mitt ønske om å stille som presidentkandidat til Legeforeningen har utviklet seg det siste året. Legeforeningen har vært i en krevende situasjon gjennom pandemien. Det vil fortsatt være mange utfordringer fremover, både for helsetjenesten og for samfunnet. Med min erfaring vil jeg bidra til å sette viktige helsepolitiske saker på dagsordenen, slik at jeg, sammen med et godt sentralstyre, kan få enda større gjennomslag for vår politikk. Vi trenger et varig løft i helsetjenesten med fokus på fag, kompetanse og arbeidstid for leger. Det vil jeg fortsette å kjempe for.

Hva er grunnen til at du er den rette kandidaten?

Anne-Karin Rime: Jeg har lang erfaring som politiker i Legeforeningen, både som foretakstillitsvalgt, leder i Overlegeforeningen og i sentralstyret. Jeg kjenner organisasjonen godt, har et bredt nettverk i helse-Norge og vet godt hvor skoen trykker. Denne erfaringen vil være viktig i den kommende perioden, både når det gjelder håndteringen av koronasituasjonen, legers arbeidsvilkår og andre viktige helsepolitiske spørsmål.

Jeg har også lang klinisk erfaring som indremedisiner og anestesilege og kjenner utfordringene tilknyttet utdanning, etterutdanning og ferieplanlegging. Etter å ha vært seksjonsoverlege på intensivavdelingen og styremedlem ved Sykehuset Østfold har jeg god innsikt i drift av sykehus, samhandling og utfordringene for kommunene og fastleger. Dette er verdifull erfaring i tillegg til den erfaringen jeg har som foretakstillitsvalgt. Det at jeg kjenner prosessene rundt bygging av nye sykehus, er god kunnskap å ha med seg når vi nå skal argumentere for en ny måte å finansiere nye sykehus på.

Bjørg Bakke: Me må våge å tenkje nytt, og eg representerer såleis eit val foreninga må ta. Er me tent med å fortsetje i same spor som før? Eg stiller til val for å skape framtidas legeforening.

Legeforeningen har en sterk posisjon som medlemsorganisasjon og samfunnsaktør. Hva mener du er de største utfordringene Legeforeningen står overfor de nærmeste årene, og hvordan vil du bidra til å befeste foreningens posisjon?

Bjørg Bakke: Legeforeningen er til for medlemmane, både som arbeidstakarar og fagpersonar. Når me kommuniserer direkte med medlemmane må me gjere dette tilpassa ein digital og fragmentert kvardag. Me må ha ei tydeleg og gjenkjennbar stemme eksternt, slik at bodskapane våre kan bli formidla effektivt. Eg ynskjer at me skal fortsette å drive påvirkningsarbeid gjennom direkte kontakt med relevante aktørar slik det gjerast i dag. Men eg meiner me også må få ei meir synleg stemme i det offentlege rom for å gje legestanden ein identitet blant folk flest som me kan spele på når me treng den. Me må erkjenne at mediebildet har endra seg. Ved å fornye vår framtoning, vil me skape eit godt rekrutteringsgrunnlag for framtidige tillitsvalgte – berebjelken i fagforeiningsdelen av Legeforeningen.
 
Vidare må me sjå løysingar i jussen og ikkje berre hinder. Av eigen erfaring veit eg at me må endre måten me støttar opp under dei tillitsvalgte når dei står i krevjande situasjonar. Me må gi Jus og Arbeidsliv-avdelinga spelerom til å utforske, og ikkje minst utfordre, moglegheitene me har.
 
Me har eit langt yrkesliv foran oss og me er heilt avhengige av å ha ei sterk legeforeningen i ryggen – med ein berekraftig økonomi. I 2017, 2018 og 2019 blei det vedtatt driftsbudsjett på minus 31, 33 og 39 millionar kroner. Driftsunderskotet blir dekt inn av kapitalinntekter frå tidlegare investeringar. Kapitalinntektene er tilstrekkelege i dag, men me er sårbare for endring i medlemsmasse, fallande tilskot frå staten, fallande reklameinntekter frå Tidsskriftet, og endringar i finansmarknadane. Med utgifter på omlag 450 millionar og få moglegheiter til å auke inntektene, fremstår Legeforeningen sin økonomi dårleg rusta for omstillinga som skjer rundt oss. Me må implementere ein driftsmodell der våre ressursar er satt i samanheng med vårt arbeid og resultata arbeidet produserer.

Anne-Karin Rime: Den største utfordringen er dragkampen mellom de to posisjonene. Vi jobber hele tiden for at medlemmene våre, i alle posisjoner, skal ha best mulig arbeidsvilkår for å utøve yrket sitt. Vi vet at fastlegeordningen er i ferd med å rakne. Legeforeningen har over mange år arbeidet godt og solid med å få landets politikere til å erkjenne dette. Det er politikernes ansvar å tilføre fastlegeordningen nok midler og ressurser. Legeforeningen skal fortsette å presse på og stille de til ansvar som har ansvaret. Legeforeningens Legebarometer viser at situasjonen har forverret seg ytterligere for fastlegeordningen, og at det også er stor mangel på psykiatere.

Det å analysere, dokumentere og så bruke det til å påvirke myndighetene er et viktig arbeid som gir resultater. Vi har en fagakse med 46 fagmedisinske foreninger som jeg mener vi må synliggjøre for at myndighetene skal bruke dem mer, slik at vi kan være med å påvirke viktige faglige beslutninger.

Vervet som president i Legeforeningen er krevende og utfordrende. Hva vil være dine knep for å hente krefter og inspirasjon til å møte de utfordringer presidentvervet vil by på?

Anne-Karin Rime: Jeg er så heldig å ha en fin familie og gode venner som alltid stiller opp når man trenger å lufte hodet. Jeg spiller fortsatt volleyball med en fantastisk gjeng som holder sammen etter at vi ga oss i første divisjon tidlig på 90-tallet. Jeg er i tillegg glad i både bortover og nedoverski, og sommeren i Fredrikstad med blikkstille hav eller god seilevind er som balsam for sjelen å regne.

Bjørg Bakke: Å ha gode menneske rundt seg som gjev perspektiv og latter er viktig for eit godt liv, både som lege og i vervet som president.