2022

Behov for å ivareta flyktningers helsesituasjon

Legeforeningen ber myndighetene sørge for at kommunene står bedre rustet til å ta imot ukrainske flyktninger.
Anka
HELSEPERSPEKTIV: – Det er viktig at kommunikasjonen ut til kommunene samkjøres mellom ulike ansvarlige departementer og at helseperspektivet hele tiden er med, sier Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff

Sammen med Verdens legeforening (WMA) og andre samarbeidsorganisasjoner, har Legeforeningen fordømt den russiske invasjonen av Ukraina. Legeforeningen står solidarisk med kolleger i både Ukarina og Russland.

Det er positivt at Norge tar imot ukrainske flyktninger. Samtidig opplever kommunene ved kommuneoverlegene en stor usikkerhet knyttet til hvilket omfang de skal planlegge for.

Usikkerhet om beredskap og kapasitet

– Det er behov for mottaksberedskap i alle norske kommuner, og kommunene trenger en tydelig bestilling, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.

Helsedirektoratet og FHI har utarbeidet noen medisinskfaglige råd, blant annet om vaksinering.

– Men forventningene til beredskapsnivå er ikke beskrevet, ei heller at helsetjenester må være en del av beredskapsplanleggingen. Dette må på plass, påpeker Rime.

Legeforeningen har varslet regjeringen og er tydelig på at det ikke kan forventes at den vanlige helsetjenesten i kommunene har ekstrakapasitet. Kommuneoverlegene uttrykker stor bekymring for at det ikke er reservekapasitet tilgjengelig, blant annet som følge av fastlegekrisen.

Legeforeningen ber også myndighetene reaktivere «helsepersonell-poolen» fra under pandemien og flyktningkrisen i 2015.

Må sikre flyktninger helsehjelp

Noen steder i landet er det gått ut varsel fra politiet om at flyktninger som er kommet og føler seg trygge, ikke trenger å søke om D-nummer før etter hvert.

– Men dette fratar flyktningene rettigheter til nødvendige helsetjenester, og skaper unødig mye arbeid for helsetjenesten hvis de skulle trenge øyeblikkelig hjelp. Det er viktig at kommunikasjonen ut til kommunene samkjøres mellom ulike ansvarlige departementer og at helseperspektivet hele tiden er med, understreker Rime.

Legeforeningen oppfordrer også myndighetene til å peke på andre arenaer som er viktig for å unngå uhelse, eksempelvis barnehage, skole, fritidstilbud, kultur og idrett.

– Vi råder også myndighetene til å opprette en referansegruppe som bør se på hvordan Norge på best mulig måte skal motta og integrere flyktningene som nå kommer. Gruppen bør inkludere alle fagområder, også helse, avslutter Anne-Karin Rime.