Enighet mellom Legeforeningen og Spekter om A2

- Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi har diskutert mange tema av betydning for våre medlemmer, og har oppnådd en enighet vi er tilfreds med, sier president Anne Karin Rime i Legeforeningen.
Anne-Karin Rime
ENIGHET MELLOM SPEKTER OG LEGEFORENINGEN. Dermed er det klart for lokale forhandlinger ved sykehusene. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Etter 17 timers sammenhengende forhandlinger ble Legeforeningen og Spekter enige i forhandlingene om den landsomfattende overenskomstdelen A2 for sykehusleger natt til Kristi Himmelfart.

Det er Legeforeningens medlemmer som jobber i offentlige sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital som omfattes av dette forhandlingsresultatet.

Forhandlingsdelegasjonen besto av b.v. Ingeborg Henriksen (Ylf), Geir Arne Sunde (Of), Anne-Karin Rime, Ståle Clementsen (Of) og Kristin Utne (Ylf).

Forhandlingsdelegasjonen bestod av Ingeborg Henriksen (Ylf), Geir Arne Sunde (Of), Anne-Karin Rime, Ståle Clementsen (Of) og Kristin Utne (Ylf).

Blant temaene i forhandlingene var lønnssystemet for leger i spesialisering, arbeidstid og kompetansestige for overleger/legespesialister. Videre ble partene enige om lønnsoppgjøret for Ylf-gruppen, som endte i tråd med rammen i offentlig sektor – og over frontfaget.

Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger for øvrige medlemmer av Legeforeningen.

Et av de viktigste kravene for Legeforeningen var å få klargjort reglene om kompetanselønnsstigen for leger i spesialisering som ble avtalt i 2020. Legeforeningen er fornøyd med at Spekter og Legeforeningen i fellesskap ble enige om et mer forutsigbart system for lønnsinnplasseringen for LIS.

Legeforeningen fikk også gjennomslag for kravet om to timers utvidelse av hviletid (til 10 timer) mellom to aktive arbeidsperioder. For øvrig skal partene jobbe sammen om retningslinjer for forsvarlighets – og risikovurderinger av legers arbeidsplaner, og for prosesser og formalisering av avtaler om lokale unntak fra vernebestemmelsene. 

Legeforeningen er fornøyd med at Spekter ser behovet for å rette fokus mot likestilling og diskriminering, og at partene lokalt skal gjennomgå lønnsmassen, med sikte på å avdekke utilsiktede lønnsforskjeller basert på kjønn eller andre diskrimineringsgrunnlag.

Partene er også enige om at kriterier for lønnsutvikling for overleger (lønnsstige) og retten til redusert ukentlig arbeidstid (35,5 timer), skal vurderes særlig i de lokale forhandlingene.

Sentrale parter skal i tariffperioden gjennomføre et partsarbeid om legers arbeidstidsordninger og lønnssystem. Nærmere mandat for hva arbeidsgruppen skal jobbe med skal være ferdig innen 1. september.

Lokale forhandlinger skal gjennomføres innen 17. juni.