Faglandsrådet 2022: Vedtok resolusjon om legemiddelbehandling

I tillegg til legemiddelbehandling, peker også resolusjonen på samarbeid og ansvarsforhold.
FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
RESOLUSJONEN: Elisabeth Stura i Norsk forening for allmennmedisin og leder i redaksjonskomiteen, presenterer redaksjonskomiteens forslag etter innspillene hadde kommet inn fra delegatene. FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

-  Legemidler er en viktig del av medisinsk behandling. Brukt riktig bidrar legemidler til bedre helse, god livskvalitet og flere leveår. Samtidig vet vi at legemidler er en hyppig årsak til uønskede hendelser og pasientskader. Risikoen for bivirkninger, interaksjoner og feil bruk øker for hvert legemiddel som legges til, heter det i resolusjonen.

Videre skriver faglandsrådet at antall eldre mennesker med mange kroniske sykdommer øker, og at de mange tilhørende retningslinjer og behandlingsanbefalinger kan være drivere for overbehandling og polyfarmasi.

- Enkelte pasientgrupper for eksempel innenfor rus og psykiatri er imidlertid underbehandlet. Legeforeningen ønsker økt oppmerksomhet på legemiddelbehandling og pasienter som behandles med mange legemidler. Helsemyndighetene må etablere gode strukturer som letter samhandling og tydeliggjør ansvarsforhold. Pasientens legemiddelliste (PLL) er under utvikling. Skal PLL lykkes trengs det samarbeid og avklaring av ansvarsforhold, på tvers av spesialiteter og tjenestenivå, heter det i resolusjonen.

Det ble vedtatt at:

Samarbeid og ansvarsplassering i legemiddelbehandling, på tvers av spesialiteter og tjenestenivå, må bli bedre og sikres:

  • Pasientens legemiddelliste (PLL) må på plass raskest mulig - arbeidet må prioriteres.
  • Legeforeningen jobber videre med "Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus; Resepter, samstemming og vedlikehold av legemidler i bruk".
  • Helsemyndighetene må i sitt arbeid med samhandlingsverktøy vektlegge klinisk brukervennlighet. Sikker informasjonsutveksling og tydeliggjøring av ansvarsforhold må også ivaretas.

Høy kvalitet i legemiddelbehandling er et prioritert pasientsikkerhetstiltak

  • Kompetanseheving må tilbys i legers spesialisering og etterutdanning.
  • Det må være enkel tilgang til gode verktøy knyttet til legemiddelbehandling,
    bivirkninger, interaksjoner, polyfarmasi, overbehandling og avmedisinering.
  • Tverrfaglig samarbeid om legemiddelbehandling med involvering av klinisk farmasøyt er et mål, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. Samarbeidsstrukturer må videreutvikles.

    Gikk du glipp av faglandsrådet 2022? Hele programmet ligger i opptak her.

Les hele resolusjonen her: