2022

Høring på Stortinget om fritt behandlingsvalg

- Avviklingen av ordningen bør ikke kun være drevet av ideologi. Selv om fritt behandlingsvalg ikke har hatt ønsket effekt, kunne man alternativt benyttet muligheten til å videreutvikle systemet, sa president Anne-Karin Rime.
President Anne-Karin Rime
REAGERER PÅ TIDSFRIST. Presidenten slo fast at avviklingen av fritt behandlingsvalg kommer for brått på de involverte bedriftene. Foto: Gisle Bruknapp/Legeforeningen

Det var et av budskapene fra Legeforeningen til Stortingets helse- og omsorgskomité 7. november. Bakgrunnen for høringen er regjeringens forslag om å avvikle godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg.

Regjeringen mener ordningen i liten grad har oppnådd formålet om å få ned ventetidene eller gjøre helsetjenesten mer effektiv. I tillegg trekker regjeringen frem at fritt behandlingsvalg er kostbart for de offentlige sykehusene, som betaler for behandlingen.

Ordningen har vært ukjent

Legeforeningen gir betinget støtte til avviklingen av fritt behandlingsvalg i sin nåværende form. En ekstern evaluering viser at ordningen ikke har hatt de forventede effektene.  

- Ordningen har i praksis fått noen uønskede vridninger og konsekvenser. Evalueringen viser at den har vært mer tilgjengelig for de som har overskudd og kapasitet til å manøvrere seg i systemet. Den viser også at ordningen har vært ukjent for både pasienter og fastleger, påpekte Rime.

Må være plass til private aktører

Selv om Legeforeningen mener at fritt behandlingsvalg ikke har fungert som forventet, bør det være plass til private aktører i helsetjenesten:

- Det offentlige er bærebjelken i helsetjenesten, men Legeforeningen mener det er viktig med innslag av private aktører. Private leverer gode helsetjenester og de bidrar til kapasitet, mangfold og innovasjon, sa Rime.

For kort tid

Regjeringen legger opp til at fritt behandlingsvalg kan avvikles fra 01.01.23. Både Legeforeningen og en rekke andre organisasjoner er kritiske til tidsfristen.

- Vi er bekymret for at det snart er desember. At det skal avvikles på så kort tid fører til at mange pasienter vil miste sitt tilbud. Den korte tidsfristen skaper også usikkerhet for de behandlingsstedene som er en del av fritt behandlingsvalg. Dette er seriøse bedrifter som har innrettet virksomheten for å gi gode tjenester til pasientene. Nå er det vanskelig for de å vite hva de skal gjøre videre, var beskjeden fra Rime.

Legeforeningen er på vegne av berørte medlemmer i kontakt med Helfo for å få nærmere informasjon om planene for avvikling. 

I forslaget til regjeringen vises det også til at behandlingsstedene har mulighet til å inngå avtaler med de regionale helseforetakene.

- Det er en reell mulighet for videreutvikling av ordningen, men jeg må minne dere på at det tar omtrent 18 måneder å få til en slik avtale. Da er man for sent ute, slo Rime fast.

Legeforeningens skriftlige innspill til høringen kan leses her.

Legeforeningen er opptatt av at alle bedrifter med godkjenning i ordningen for fritt behandlingsvalg får god informasjon fra myndighetene i forbindelse med avviklingen.

Vi kontakter nå Helfo, som har oversikt over alle deltakere i ordningen, for å forsikre oss om at de tar ansvar for å holde de berørte løpende oppdatert.