LANDSSTYREMØTET: Prisdryss til leger

Under landsstyremøtets første dag i Stavanger, ble det delt ut flere priser til leger og forskere.
FOTO: Thomas B. Eckhoff
PRISVINNERE OG PRESIDENT: Fra venstre: Marte Kvittum Tangen, Nils Kristian Klev, Alexander Wahl, Anne-Karin Rime, Tron Simen Doksrød, Siri Lillegraven og Kristian Bandlien Kraft. FOTO: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff.

– Tusen takk, det er en stor ære for meg å få denne prisen, og det er viktig for det miljøet jeg representerer, sa Tron Simen Doksrød fra scenen da han mottok Legeforeningens lederpris under landsstyremøtet.

Doksrød har siden 2012 vært avdelingsleder for Avdeling for anestesiologi og smertebehandling i Akutt- og beredskapsklinikken ved Sykehuset Telemark. Avdelingen har for tiden 23 anestesileger og en enhet for smertebehandling.

Lederprisen deles ut til en lege som er, eller nylig har vært leder og er medlem av Legeforeningen. Vedkommende skal over tid ha vist god vilje og evne til dialog med ansatte, utvist god ledelse mot tydelige mål for virksomheten, utvist god ledelse mot økonomiske mål for virksomheten, bidratt til at ansatte er motiverte, tatt medansvar for driften og utviklingen av virksomheten, samt bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle eller kritikkverdige forhold.

Doksrød beskrives i nominasjonen som en tydelig leder med klare visjoner for både avdelingen og sykehuset, og samtidig en aktiv kliniker med nærhet til pasientrettet virksomhet. Han har alltid en åpen dør for ansatte og andre samarbeidspartnere, er løsningsorientert og har en analytisk måte å tilnærme seg utfordringer på. Han er svært omsorgsfull overfor sine ansatte, men også tydelig når det gjelder muligheter, krav og forventinger.

I nominasjonen av Doksrød heter det også at han gjennom dialog og samhandling med andre avdelinger og klinikker vist evne til å få til både godt samarbeid og gode resultater for egen avdeling og virksomheten som helhet. Avdelingen for anestesiologi har i mange år hatt et svært godt arbeidsmiljø og et lavt sykefravær.

– Jeg har vært en del av et fagmiljø i Telemark i 20 år nå. Tilbake på 2000-tallet var anestesimiljøet ved sykehuset i Telemark en litt brokete gruppe, med høyt vikarforbruk. Det måtte tas grep. Jeg vil berømme mine flinke forgjengere som startet denne prosessen, sa Doksrød.

Han understreket også et viktig poeng:

– Det er å integrere ledelse og klinikk. I dag er det en tendens at man skal være enten 100 prosent leder eller 100 prosent lege. Men hvis du som leder holder litt igjen av fotfestet i klinikken, får du mye gratis.

Kvalitetspriser

Under landsstyremøtet ble det også delt ut to kvalitetspriser, i henholdsvis primær- og spesialisthelsetjenesten. Prisene tildeles for arbeid med formål å heve kvaliteten i helsetjenesten, og kan tildeles enkeltleger eller samarbeidende grupper hvor leger har deltatt.

Etter innstilling fra sakkyndig komité ble det klart at sentralstyret har valgt å tildele årets kvalitetspris for primærhelsetjenesten til Allmennlegenes innsatsgruppe for covid-19, ved styrene i Norsk forening for allmennmedisin (Nfa) og Allmennlegeforeningen (AF).

Allmennlegenes innsatsgruppe for covid-19 ble etablert i mars 2020, som et samarbeid mellom AF og NFA.

– Innsatsgruppen har utmerket seg med stor og viktig innsats i en krise der behov for systematisert kunnskap om kvalitet var avgjørende for pasientsikkerhet og gode tjenester. Innsatsgruppen fylte et viktig tomrom, med kontinuerlig oppdaterte råd for primærhelsetjenesten der det var mangel på veiledning og kunnskapsbasert støtte fra myndighetene, heter det i kommisjonens begrunnelse, sa president Anne-Karin Rime fra scenen, da hun refererte til sakkyndigkomiteens begrunnelse. 

– Tusen takk. Vi er både stolt og rørt, sa Marte Kvittum Tangen, leder i NFA og Nils Kristian Klev, leder i AF da de mottok prisen.

De fortsatte:

– Det ble tidlig klart at informasjonsbehovet ute i kommunene var stort, og vi så behovet for å sende ut samlet, oppdatert informasjon direkte til legene. Allmennlegene i kommunene har ingen overordnet administrasjon som har et slikt ansvar. Ofte var situasjonen uoversiktlig, og hver dag prøvde vi å skaffe til veie det vi som allmennleger mente det var behov for. Vi er svært takknemlig for det gode samarbeidet med alle instanser som har bidratt. Til sammen har vi sendt ut over 150 medlemsbrev og fikk raskt lesere langt utenfor egne medlemsrekker. Tusen takk til alle medlemmer som har sendt innspill og spørsmål.

Kvalitetsprisen i spesialisthelsetjenesten

Kvalitetsprisen i spesialisthelsetjenesten ble tildelt «Bivirkningssøket», ved ideinnehaver fastlege Alexander Wahl. Bivirkningssøket er et dataverktøy som fører til bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Verktøyet er nå fritt tilgjengelig i Felleskatalogen. Felleskatalogen har også lagt ned et stort arbeid i prosjektet.

Valideringen av verktøyet har vært grundig, involvert mange brukere, som har ført til en kontinuerlig og etterprøvbar forbedring av produktet før innføring i klinisk bruk. Produktet fyller et behov med stor betydning for kvalitet i helsetjenesten. Bruken er enkel og intuitiv, med et velgjennomtenkt brukergrensesnitt, heter det i kommisjonens begrunnelse.

Wahl er selv fastlege, mens utviklingen av verktøyet er gjort tverrfaglig med involvering av helsepersonell i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Han innstilles derfor til kvalitetsprisen for spesialisthelsetjenesten.  

- Det er med stolthet og takknemlighet at jeg tar imot denne kvalitetsprisen. Dette kunne aldri blitt fullført uten langvarig samarbeid med Helsebiblioteket og Felleskatalogen. De har gjort en stor ryddejobb og utviklet dataverktøyet slik vi ser i dag. Helsebiblioteket har bidratt med revisjon og løpende tilbakemeldinger underveis. Tusen takk til Felleskatalogen som gjør verktøyet gratis, sa Alexander Wahl da han mottok prisen.

Marie Spångberg-prisen

Marie Spångberg-prisen er opprettet av landsstyret i forbindelse med 100-årsjubileet i 1993 for den første norske kvinnelige lege, Marie Spångberg. Prisens formål er å «…stimulere kvinnelige leger til vitenskapelig innsats ved å prisbelønne den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel, skrevet av en norsk, kvinnelig lege, i norsk eller internasjonalt tidsskrift, i hvert kalenderår».

I år fikk Siri Lillegraven prisen som førsteforfatter for artikkelen «Effect of Half-Dose vs Stable-Dose Conventional Synthetic Disease-Modifying Antirheumatic Drugs on Disease Flares in Patients With Rheumatoid Arthritis in Remission: The ARCTIC REWIND Randomized Clinical Trial». Som bakgrunn for valget, har komiteen både lagt til grunn studiens høye kvalitet, samt den høye relevansen resultatene har for behandling av en tilstand med stor betydning for særlig kvinners helse.  

Pris for forebyggende medisin

Prisen for beste artikkel innen forebyggende medisin i Tidsskrift for Den norske legeforening publisert i 2021, gikk til Kristian Bandlien Kraft, Anna Aasen Godøy, Kristin Hestmann Vinjerui, Prabhjot Kour, Marte Karoline Råberg Kjøllesdal og Thor Indseth for artikkelen «Vaksinasjonsdekning mot covid-19 etter innvandrerbakgrunn».

– Kunnskap om sosial ulikhet i helse og helseatferd er viktig for å kunne drive målrettet forebyggende arbeid. Covid-19-pandemien har rammet enkelte innvandrergrupper spesielt hardt, og det har vært mye oppmerksomhet om hvordan informasjon om pandemien og om vaksinering formidles, sa visepresident Nils Kristian Klev da han delte ut prisen til førsteforfatter Kristian Bandlien Kraft. Klev refererte videre til kommisjonens begrunnelse: 

– Årets prisvinnere satte raskt i gang forskning om covid-19-vaksinering blant innvandrere i Norge basert på offentlige registre. Materialet er stort, og forfatterne diskuterer funnene, og svakhetene ved materialet, på en konsis måte. De trekker en tydelig konklusjon med direkte implikasjoner for målrettet informasjonsarbeid om covid-19-vaksinering i kommunene. 

Årets landsstyremøte i Stavanger varer fra tirsdag 31. mai til torsdag 2. juni.

Les mer om møtet og se livestream.