Pasienter med mange legemidler - samarbeid og ansvar

"Mange legger til og få trekker fra, men hvem skal gjøre hva? Om pasienter med mange legemidler, samarbeid og ansvarsforhold på tvers av spesialiteter og tjenestenivå", er tittelen på den faglige bolken om legemidler under faglandsrådet.
FOTO: Colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

I 2018 ble Legeforeningens fagstyre opprettet for å styrke den fagmedisinske aksen i foreningen og få et tydeligere skille mellom fag og politikk. Faglandsrådet arrangeres én gang i året og legger føringer for det medisinskfaglige arbeidet i foreningen.

Under faglandsrådet 2022 skal temaet legemiddelbehandling og polyfarmasi, diskuteres.

Legemidler er en viktig del av medisinsk behandling. Brukt riktig bidrar legemidler til bedre helse, god livskvalitet og flere leveår. Samtidig vet vi at legemidler er en hyppig årsak til uønskede hendelser og pasientskader. WHO anslår at 50 prosent av legemidler i bruk enten er forskrevet unødvendig, eller at ulempene med å ta medisinen overskrider fordelene.

Pasientens legemiddelliste (PLL) er under utvikling, og det forventes utrulling av dette elektroniske verktøyet sent i 2022/tidlig i 2023. Skal dette prosjektet lykkes, trengs det samhandling og avklaring av  ansvarsforhold på tvers av spesialiteter og tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten. Hvordan dette skal foregå er foreløpig lite beskrevet.

Det er behov for økt bevissthet knyttet til legemiddelbehandling og pasienter som behandles med mange legemidler. Fagstyret ønsker å sette fokus på samarbeid og ansvarsavklaring gjennom faglige innlegg og en god debatt, på tvers av spesialiteter og tjenestenivå.

Følgende innledere skal holde innlegg:  

Gry Dahle og Asbjørn Lunnan, henholdsvis overlege på thoraxkirurgisk avdeling, OUS, og  klinisk farmasøyt ved Hjerte- og lunge- og karklinikken, OUS, vil snakke om veien til polyfarmasi og dele en historie fra spesialisthelsetjenesten.

Egil Johannesen er spesialist i allmennmedisin. Han er medlem i Legeforeningens IT-utvalg, og Legeforeningens representant  i medisinskfaglig arbeidsgruppe for "Pasientens legemiddelliste i praksis." Johannesen vil fortelle mer om Pasientens legemiddelliste. Hva er nytten, og hva er muligheter og begrensninger?

Lars Lien er professor ved Høgskolen i Innlandet og spesialist i samfunnsmedisin og psykiatri og leder i Norsk psykiatrisk forening. Hans fokus vil være samarbeid mellom psykiatri og somatikk om legemidler til pasienter med psykisk sykdom og ruslidelse.

Stefán Hjörleifsson er fastlege og spesialist i allmennmedisin og  førsteamanuensis ved fagområde for allmennmedisin, Universitetet i Bergen. Han er også leder av Legeforeningens styringsgruppe for Gjør kloke valg. Hjörleifsson vil snakke om legemidler, overbehandling,  pasienter, generalister og spesialister, og den behandlingsbyrde som påføres når alle sykdommers retningslinjer skal følges.