Søk Legeforeningens kvalitetspris

- Å få kvalitetsprisen var en kjempemotivasjon for å jobbe videre med arbeidet, sier Nicolas Øyane som mottok prisen på vegne av SKIL i 2017.

Av: Vilde Baugstø og Troy Gulbrandsen

I 2022 skal det deles ut to kvalitetspriser til arbeid innenfor primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Prisene er på 50 000 kroner hver og skal stimulere til kvalitetsarbeid i helsetjenesten.

Prisene gis til prosjekter eller arbeid som har som mål å heve kvaliteten på helsetjenestene, med vekt på pasientfokus. Både arbeidets resultater og prosessen som har ledet frem til disse, vil være viktige i bedømmelsen.

Motiverte til videre arbeid

Marianne Kvamsdahl er avdelingsleder ved akuttpsykiatrisk avdeling, Akershus universitetssykehus. Hun tok imot Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten i 2017, for Veileder i akuttpsykiatri (VAP).

VAP er skrevet av leger for leger, og den gir en kort oversikt over de fleste tilstandene leger i psykiatrisk sykehus møter. Veilederen gir råd om god praksis i konkrete behandlingssituasjoner og er utviklet med ønske om å samle det akuttpsykiatriske fagfeltet med vekt på at informasjon skal være kortfattet og kunnskapsbasert. Fra 2016 ble den også tilgjengelig som app for smarttelefoner og nettbrett.

Kvamsdahl er driftsleder for VAP, og forteller at å motta prisen var et dytt til å jobbe videre med veilederen og utvikle den videre.

 - At veilederen har betydd noe for mange rundt i Norge, var veldig viktig for oss i prosjektgruppa, sier hun.

Oppfordrer til å søke

Prisen kan tildeles enkeltleger eller samarbeidene grupper der også leger har deltatt i arbeidet. Arbeidet bør fortrinnsvis være nyskapende og det er ønskelig at resultatene viser forbedringer for pasientene. Komiteen legger vekt på at anerkjente prinsipper og verktøy innen kvalitetstenkning og -forbedring bør være anvendt, og at arbeidet bør være utført i løpet av de siste to årene.

Senter for kvalitet i legekontor, SKIL, vant kvalitetsprisen for primærhelsetjenesten i 2017.

Nicolas Øyane er fastlege med spesialisering i allmennmedisin og leder i SKIL. Han forteller at SKILs mål er å bredde verktøy for kvalitetsarbeid ved norske legekontor gjennom kurs og veiledning. De jobber også for tett og godt samarbeid mellom stat, kommuner og forskningsmiljøer.

- Å motta Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten i 2017, var en kjempemotivasjon for hele teamet vårt. Både for å jobbe videre med SKIL, til å utvide tilbudet og forbedre det vi tilbyr kontorene. I dag har vi fem ulike tema, vi har mange deltakere og vi har fått til et godt samarbeid med stat, kommuner og leger. Vi har også begynt å få til et internasjonalt nettverk. Det er kjempespennende, sier Øyane som ikke nøler med å be andre om å søke kvalitetsprisen eller nominere noen man mener fortjener den.

Utdeling og søknadsfrist

Søknader til kvalitetsprisen kan sendes på egne vegne, eller på vegne av andre kandidater.

En komité oppnevnt av sentralstyret i Legeforeningen behandler søknadene og avgir innstilling til sentralstyret.  Søknad med vedlagt dokumentasjon sendes til kvalitetsfondet@legeforeningen.no innen 1. mars 2022.