Helseplattformen: – Klok beslutning av Helse Møre og Romsdal

Styret i Helse Møre og Romsdal anbefaler å utsette innføringen av Helseplattformen, basert på vurderinger knyttet til pasientsikkerhet og forsvarlig drift. – Dette er en klok og fornuftig beslutning som vi støtter fullt ut, sier president Anne-Karin Rime.
Bilde av Anne K Rime
RESPEKT: Styret i Helse Møre og Romsdal har fattet en beslutning det står respekt av, sier president Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Legeforeningen har fulgt Helseplattformen og innføringen ved St. Olavs hospital tett over lang tid. Over ett år etter innføringen er systemet fremdeles rammet av så mange feil at kvaliteten og funksjonaliteten ligger langt under hva som kan forventes.  
 
– Vi har lenge advart mot videre utrulling av Helseplattformen når systemet ikke fungerer tilfredsstillende ved St. Olavs. Det helt åpenbart at det ikke er avsatt nok ressurser til å avhjelpe situasjonen på sykehuset hvis man samtidig innfører systemet i ytterligere to nye helseforetak, med de konsekvenser dette får for driften og pasientsikkerheten. Styret i Helse Møre og Romsdal har fattet en beslutning det står respekt av, sier president Anne-Karin Rime. 
 
Helse Møre og Romsdal har nylig gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for viktige deler av Helseplattformen. Resultatet av analysen viser rødt nivå for både pasientsikkerhet og kapasitet. 
 
– Dette viktige arbeidet har skjedd i tett dialog med foretaksvalgte og ledergruppen i Helse Møre og Romsdal. All honnør til både tillitsvalgte og ledelsen ved helseforetaket for å ha gjennomført en grundig og god ROS-analyse som synliggjør konsekvensene av innføringen av Helseplattformen slik løsningen er i dag, sier Rime.  
 
Legeforeningen forventer at styret i Helse Midt-Norge følger Helse Møre og Romsdals anbefaling om å utsette utrullingen av Helseplattformen. På den måten kan man konsentrere seg om å få St. Olavs tilbake på et normalt aktivitets- og bemanningsnivå.  
 
– En videre utrulling slik situasjonen er i dag er ensbetydende med skyhøy risiko både når det kommer til økonomi, pasientsikkerhet og ikke minst arbeidsbelastning på de ansatte, sier Rime.