Legeforeningen vil ha mer helhetlig behandling av psykisk syke

Årskontroll, fritak for egenandeler og gratis tannhelsetjeneste for psykisk syke og pasienter med rusmiddellidelser. Dette er blant tiltakene Legeforeningen foreslår i en ny rapport om somatikk i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Pasienter med psykisk sykdom og rusmiddellidelser har i snitt 15 års redusert levealder sammenlignet med resten av befolkningen. I 2021 vedtok fagstyret i Legeforeningen å nedsette en arbeidsgruppe som skulle se på mulige tiltak for å forbedre diagnostikk, oppfølging og behandling av fysiske sykdommer og risikofaktorer for denne pasientgruppen.

– Legeforeningen er opptatt av at pasientene i denne gruppen må få et helthetlig tilbud, der behandling for fysiske sykdommer integreres med behandling av psykiske lidelser og/eller avhengighet, sier psykiater ved Haukeland universitetssykehus Rune Kroken, som er leder av arbeidsgruppen.

Tydeligere ansvarsdeling

Blant de viktigste tiltakene som blir foreslått er at ansvar for kartlegging og behandling av somatiske helseproblemer på en tydeligere måte legges til psykisk helsevern. Årskontroll på initiativ fra fastlegen, fritak for egenandeler og standardisert samhandling om somatiske problemstillinger mellom psykiater og fastlege, er også konkrete forslag fra arbeidsgruppen.

Pasienter med psykisk sykdom og rusmiddellidelser har økt forekomst av en rekke fysiske sykdommer som kardiovaskulære lidelser, leversykdom, nyresykdom, lungesykdom og diabetes type 2. Rapporten påpeker at det er holdepunkter for at somatisk sykdom påvises senere og at pasientene ikke får god nok behandling.

Dårlig økonomi

Flere i denne gruppen har ikke økonomi til å gå til legen og tannlegen. Et fritak for egenandeler og en årlig helsekontroll hos fastlegen ville bidratt til å fange ulike fysiske utfordringer. Det samme gjelder for tannlege. I dag har psykisk syke pasienter som er innlagt rett til fri tannhelsetjeneste, dette gjelder ikke for de fleste når de er utskrevet.

Røykeslutt

Mange som har alvorlige psykiske lidelser eller rusmiddellidelser røyker.

– Et av de viktigste tiltak vil være å kartlegge og diagnostisere tobakkavhengighet og gjennomføre effektiv behandling, sier Kroken.

Helhetlig

De må få nødvendig somatisk utredning og behandling når de er lagt inn i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. De ulike delene av helsetjenestene må samhandle bedre. I dag får ikke alltid somatisk helsepersonell tilgang til pasientens journal fra psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Dette må sikres for å ivareta pasientsikkerheten.

Det foreslås også kompetanseheving både i psykisk helsevern, i allmennlegetjenesten og i somatisk spesialisthelsetjeneste. Det tas også til orde for at helsemyndighetene lanserer et nasjonalt løft for bedre somatisk helse for pasienter med alvorlige psykiske lidelser eller rusmiddellidelser.