Endringer i normaltariffen fra 1. juli 2023

Torsdag 29. juni ble det oppnådd enighet i forhandlingene om normaltariffen, det vil si inntektsoppgjøret for næringsdrivende leger og avtalespesialister.
Fastlege som sitter ved en pult og jobber med en pc. Foto: Legeforneningen/Thomas B. Eckhoff
De nye takstene gjelder fra 1. juli 2023. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Den økonomiske rammen på 6,96 prosent er blitt fordelt på takster, fond, fastlegenes per capita og avtalespesialistenes driftstilskudd. Innenfor denne rammen er det avsatt særskilte midler til Sykehjelp - og pensjonsordningen for leger (SOP) for å sikre avbruddsytelsene.

Enigheten innebærer en økning i inntekt på 5,2 prosent og en kostnadsdekning på 5,1 prosent. Til sammen gir dette en økning i takster og basistilskudd/driftstilskudd per 1. juli på 6,96 prosent. Også avsetningene til fondene til fellesformål øker med samme prosent. Avsetningen til utvikling av EPJ-systemene videreføres også i neste avtaleperiode.

Legeforeningen fikk gjennomslag for flere utvidelser av takster samt noen nye takster. For eksempel er det kommet til en ny takst for allmennlegers beslutningsstøtte til ambulansepersonell og en utvidelse av taksten for overvåket urinprøvetaking. Det ble også oppnådd enighet om at praksisen med at pasient som gjennomgår kataraktoperasjon kan velge en spesiallinse og betale mellomlegget selv, kan fortsette (jf. merknad E10).

De nye takstene gjelder fra 1. juli 2023.

Opptrykk av normaltariffheftene og takstplakater vil sendes ut sammen med Tidsskriftet i august. De digitale utgavene av takstheftene og takstplakatene legges ut på Legeforeningen.no/normaltariffen så fort disse er ferdig utarbeidet (anslagsvis 15. juli).