Høringsinnspill om Sykehusutvalget

Sykehusutvalget la frem sin utredning 27. mars 2023. Legeforeningen har nå levert sitt høringsinnspill til Helse- og omsorgsdepartementet.
Bilde av Anne-Karin Rime
STØTTER: – Legeforeningen støtter en omlegging av finansieringssystemet til rammefinansiering som hovedmodell, sier president Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Sykehusutvalget fikk i oppgave å utrede endringer i styring av sykehusene og helseforetaksmodellen. Utvalget ble også bedt om å vurdere tiltak for å fjerne unødvendig rapportering, vurdere ordningen for finansiering av sykehusbygg og se på lederstrukturen i sykehusene. Legeforeningen har fulgt Sykehusutvalgets arbeid fra start til slutt. 

– Utvalget treffer godt i sin beskrivelse av utfordringsbildet i spesialisthelsetjenesten og hverdagen våre medlemmer står i. Økonomifokuset har blitt for dominerende i sykehusene i dag og vi støtter derfor en omlegging av finansieringssystemet til rammefinansiering som hovedmodell, sier president Anne-Karin Rime. 

Behov for pilotering 

Legeforeningen påpeker i høringsinnspillet at det må det være en risikodeling mellom stat og de regionale helseforetakene gjennom aktivitetsbasert toppfinansiering. Samtidig er det behov for en pilotering av en slik modell. 

– Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan et system med ren rammefinansiering vil slå ut, særlig knyttet til aktivitet, fordeling av ressurser på avdeling og seksjonsnivå og påvirkning på ventetid, understreker legepresidenten. 

Støtter ikke forslag om avtalespesialistene 

Sykehusutvalget foreslår også at den samlede finansieringen av avtalespesialistene skal inngå som en del av finansieringen av de regionale helseforetakene. Dette er et forslag Legeforeningen ikke støtter.  

– Bakgrunnen for dagens folketrygdfinansering er først og fremst å bidra til likhet i tilbudet til pasientene landet over. Dette vil svekkes om finanseringen legges til de regionale helseforetakene, og kommer i konkurranse med sykehusøkonomien i de ulike regionene, sier Rime. 

Avtalespesialistene er en viktig del av spesialisthelsetjenesten, og de er små, spesialiserte virksomheter med ulik praksisprofil. Legeforeningen mener en slik omlegging vil medføre stor usikkerhet og skape uforutsigbarhet for driften av avtalepraksisene. 

Foreslår endringer i finansieringen av sykehusbygg 

Utvalget foreslår flere endringer i finansieringen av sykehusbygg. Legeforeningen støtter i all hovedsak anbefalingene til utvalget. Samtidig presiseres det i høringsuttalelsen at selv med tiltakene foreslått, er det helt avgjørende at sykehusene får økt finansieringen. 

– Sykehusenes økonomi har vært under stort press over lengre tid. Tiltakene som er foreslått er i stor grad i tråd med Legeforeningens vurderinger gjennom en årrekke, men det endrer ikke at sykehusene står i en krevende situasjon her og nå. De trenger umiddelbar styrking av økonomien, avslutter president Anne-Karin Rime.  
 
Legeforeningens innspill til Sykehusutvalgets utredning kan leses her