Hvordan motvirke sosial ulikhet i helse?

– Dette er noe fagstyret har vært opptatt av i mange år. Vi må gi mest til de som trenger det, innledet thoraxkirurg Gry Dahle og barne- og ungdomspsykiater Ingvild Skogen Bauge.
Kristin Utne, leder Yngre legers Forening, Tone Torgersen, fagsjef i nasjonalforeningen for folkehelse, Hanne Søberg Finbråten, førsteamanuensis og sykepleier og Ingvild Vatten Alsnes, spesialist i allmennmedisin. Foto: Legeforeningen
Hvordan motvirke sosial ulikhet i helse var et tema på årets faglandsrådsmøte. Foto: Legeforeningen

Kristin Utne, leder av Yngre legers forening og medlem av helsepersonellkommisjonen, var første innleder.

Hun pekte på at leger og annet helsepersonell  må ha arbeidsforhold som gjør at de ønsker å jobbe i den offentlige helsetjenesten. Dernest må helsetjenesten arbeide strukturelt med å fange opp helsebehov og tilby helsehjelp som er tilpasset befolkningsgrupper med høyere risiko for alvorlig sykdom, som ofte samvarierer med lav helsekompetanse.

Store forskjeller

Tone Torgersen i Nasjonal foreningen for folkehelse forteller om store forskjeller i levevilkår

– Politikken må settes inn der. Det må skje noe for å redusere de store helseulikhetene. Dette handler ikke bare om helsetjenester men om samfunnsforhold i stort. Videre påpekte Torgersen at leger er tett på de helseforskjellene som skapes av sosial ulikhet og derfor må bruke sin påvirkningskraft til å si ifra om disse forskjellene i det offentlige rom og kreve at politikerne tar grep. Leger nyter stor tillit fra samfunnet og det må vi være oss bevisste.

Førsteamanuensis og sykepleier Hanne Søberg Finbråten snakket om helsekompetanse.

– Rapporter om helsekompetanse i Norge forteller om store utfordringer og store forskjeller. De med lav utdanning skårer gjennomgående lavere, og det er aldersgradienter og samvariasjon med lavere norskspråklig kompetanse. Det å finne og forstå informasjon om psykiske helse er vanskeligere enn fysisk helse. Psykiske helsetjenester må bli mer tilgjengelig for grupper med lav helsekompetanse, sa Finbråten.

Hun sa at helsepersonell må ta hensyn til at folk har ulik helsekompetanse.

– Helsetjenestene må ta høyde for at mange opplever utfordringer i møtet med helsevesenet.

Ingvild Vatten Alsnes, fastlege, spesialist i allmennmedisin og forsker, snakket om hvilke kvaliteter i fastlegeordningen vi må ta vare på samtidig som vi ser et skifte i retning av et mer privat helsevesen. Hun fremhevet at fastlegene i større grad lykkes med å tilby likeverdige tjenester både til barn og voksne, og pekte på betydningen av relasjonell kontinuitet for å lykkes med å redusere uhelse som følge av sosial ulikhet.

Etter innledende foredrag ble det en livlig paneldebatt. Debatten ble ledet av Lars Lien, leder av Norsk psykiatrisk forening, som utfordret paneldeltakerne med godt forberedte og kunnskapstunge spørsmål.