Inspirasjon til samarbeid i trange tider

Under åpen post på faglandsrådsmøtet 2023 skal representanter fra nettverk Radiologi Helse Vest presenterer hvordan og hvorfor faglig nettverksarbeid er viktig i trange tider og hvordan IT- løsningen kan forbedre henvisningspraksisen.

I løpet av 10 år har vi gått fra regional samordning av radiologiske prosedyrer til andre felles utfordringer som regionale retningslinjer, sjekklister, ulike standardiseringer, henvisingsråd og endatil oppsøkende revisjonsarbeid. Gjennom dette arbeidet opplevde nettverket stadig oftere å bli koblet inn i andre prosjekter og prosesser.

IT-prosjektet om forbedret henvisningspraksis fra allmennleger til radiologiske avdelinger og røntgeninstitutter ved hjelp av elektroniske henvisningsråd vil også bli presentert.

Fagfolk har maksimal tillit og integritet når vi snakker fag – det er vår erfaring fra nettverket!