LANDSTYREMØTET: Sykehusutvalgets anbefalinger

På landsstyremøtets siste dag ble det debatt om Sykehusutvalgets anbefalinger.
Bilde av Jon Magnussen
STAKET UT KURSEN FOR SYKEHUSENE: Jon Magnussen presenterte de viktigste anbefalingene fra Sykehusutvalgets rapport under landsstyremøtets siste dag. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Landsstyret drøfter hvert år en aktuell helsepolitisk sak som ledd i foreningens politikkutvikling. Jon Magnussen, professor og prodekan for utdanning ved NTNU, var derfor invitert for å presentere Sykehusutvalgets viktigste anbefalinger. Sykehusutvalgets rapport ble overlevert helseminister Ingvild Kjerkol 27. mars 2023.

President Anne-Karin Rime kommenterte rapporten før hun introduserte Magnussen.

– Nødvendig med tiltak

– Hovedinntrykket er at utvalgets rapport er et godt utgangspunkt for en mer positiv utvikling av spesialisthelsetjenesten. Problemene i sykehusene er betydelige, og det er derfor nødvendig med tiltak som staker ut en annen kurs, sa president Anne-Karin Rime.

Det er stadig vekk dramatiske kutt i helsepersonell, senger, avdelinger og tjenestetilbud. Dette gjør at vi står igjen med sykehus med et voldsomt arbeidspress og som sliter med rekrutteringen.

– Det er helt avgjørende å få snudd den negative utviklingen. Vi må bygge og organisere sykehusene slik at de legger til rette for gode pasientmøter, og at høy faglig kvalitet prioriteres. Utvalgets rapport må leses som et bidrag til det, uten at de har hatt mandat til å fjerne hele foretaksmodellen, forklarte Rime.

Sykehusutvalget ble opprettet for å evaluere sykehusre­formen fra 2002 og gi råd om hvordan vi bør rigge oss i fremtiden. Utvalget ble bedt om å vurdere tiltak for å fjerne unødvendig rapportering, vurdere ordningen for finansiering av sykehusbygg og se på lederstrukturen i sykehusene.

Sykehusutvalget mener at dagens sykehusfinansiering kan føre til at bygging av nye sykehus settes i gang for sent, at sykehusene blir for små og bidrar til for høyt økonomifokus.

Vil sikre likebehandling og reduserte kostnader

– Utvalget mener at dette skaper en risiko for at nye sykehusbygg ikke blir dimensjonert etter langsiktige behov. Vi foreslår derfor å endre modellen for finansiering. Vi foreslår at rentemodellen endres tilbake til de prinsippene som ble brukt før 2018. Da sikrer vi likebehandling mellom gjennomførte og nye sykehusprosjekter. Det vil også gi helseforetakene reduserte rentekostnader, sa Magnussen.

Magnussen trakk også frem at kommunene og helseforetakene har et felles ansvar for samhandling, slik at pasienter behandles på riktig sted til rett tid.

Etter utvalgslederens presentasjon var det tid for innlegg fra Ståle Clementsen, leder av Overlegeforeningen og medlem av Sykehusvalget, Kristin Kornelia Utne, leder av Yngre legers forening og Kristin Hovland, medlem av sentralstyret og leder av Oslo legeforening. Dette ble etterfulgt av en åpen debatt der alle delegater og påmeldte med talerett kunne ta ordet. Noe mange benyttet seg av.

Se alle innleggene og spørsmålene under debatten her.