Legeforeningen og Spekter enige om felles veileder for sykehuslegenes arbeidstid

Legeforeningen og Spekter har i fellesskap utarbeidet en veileder for vurdering av forsvarlighet i arbeidstidsordninger for leger i sykehus. Veilederen er ment å være et verktøy for ledere og tillitsvalgte, til hjelp i det viktige arbeidet med å sikre forsvarlige arbeidstidsordninger for legene.
Leger og annet helsepersonell stående i en sykehuskorridor. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff
NYTTEVERDI: Vi håper veilederen vil være til praktisk hjelp i arbeidet. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Veilederen er resultat av et partsarbeid som ble avtalt i hovedoppgjøret i 2022. Den inneholder en gjennomgang av regelverket rundt legenes arbeidstid, beskrivelse av prosesser for samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte, og momenter i vurderingen av arbeidsplanenes forsvarlighet.  

Det følger av arbeidsmiljøloven og helselovgivningen at det alltid skal foretas en vurdering av om arbeidstidsordningen for den enkelte lege er arbeidsmiljømessig og helsefaglig forsvarlig. I overenskomstens sentrale del har Spekter og Legeforeningen avtalt videre rammer for arbeidstiden til sykehusleger enn det som følger av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Dette gjør det ekstra viktig med samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte, og at det gjennomføres konkrete vurderinger av forsvarligheten.

Vi håper veilederen vil være til praktisk hjelp i dette viktige arbeidet.