Ny rapport om sykehusbygging: – Vi må slutte å bygge for smått

Befolkningen blir eldre, nye behandlingsmetoder innføres og behovet for tjenester øker. – Tross dette, bygges nye sykehus med lav kapasitet og liten mulighet for fleksibilitet, sier president Anne-Karin Rime.
Bilde av Anne-Karin Rime
UROLIG: Anne-Karin Rime er urolig over at Legeforeningens nye rapport peker på at norske sykehus bygges ut ifra for optimistiske fremskrivinger av hva som er det reelle plassbehovet. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Legeforeningen har over tid vært bekymret for hvordan sykehusene planlegges, bygges og driftes. Sykehus som bygges for små rammer både pasienter og ansatte, og er i tillegg dårlig økonomi. Agenda Kaupang har derfor på oppdrag fra Legeforeningen kartlagt beslutningsprosessene før og underveis i byggingene av nye Kirkenes og nye Hammerfest sykehus.

– Gode og store nok sykehusbygg vil gi både mer pasientbehandling og bedre pasientbehandling. Det er derfor urovekkende at de samme feilene blir gjentatt i samtlige sykehusprosjekter. For å få bedre innsikt i beslutningsprosessene ba vi Agenda Kaupang om å kartlegge hvordan Sykehusbyggs modell for framskriving har blitt benyttet i planleggingen av to nye sykehusbygg, forklarer Rime.

Nye Kirkenes sykehus ble valgt som eksempel ettersom det sto ferdig i 2018 og nye Hammerfest sykehus fordi byggingen fortsatt pågår. Å undersøke begge sykehusene i samme rapport har gitt et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan bygging av norske sykehus planlegges. 

Rapporten viser at det er god grunn til bekymring over beslutningsprosessene i norske sykehusbyggprosjekter.

– Flere av de faste forutsetningene i modellen avviker fra det som gjøres i praksis. I tillegg er en rekke av forutsetningene utdaterte. Blant annet legges det til grunn høy grad av effektivisering på områder som allerede er effektivisert. Det er for eksempel oppsiktsvekkende å lese at under byggingen av nye Kirkenes, ble det foretatt store kostnadsreduksjoner uten at risikoen knyttet til disse kuttene var tilstrekkelig utredet eller forstått, sier hun.

Rime er også urolig over at rapporten peker på at norske sykehus bygges ut ifra for optimistiske fremskrivinger av hva som er det reelle plassbehovet.

– Hvis framskrivingsmodellens forutsetninger ikke lar seg gjennomføre på nye Hammerfest, vil mangelen på sengeplasser bli stor. I tillegg opplevde tillitsvalgte på begge sykehusene at medvirkningen i liten grad er reell ved de store beslutningene, og at det er lite rom for kritiske innvendinger. Dette viser med all tydelighet at vi fortsatt har en vei å gå når det kommer til å involvere ansatte i byggingen av norske sykehus, avslutter Anne-Karin Rime.

På oppdrag fra hovedorganisasjonen Akademikerne har Agenda Kaupang også utredet alternative finansieringsmodeller for sykehusbygg. Begge rapportene skal presenteres og diskuteres på Dagens Medisins debattmøte om sykehusbygging på Legenes hus 9. februar 2023.

Les mer og meld deg på.