Opptrappingsplan for psykisk helse: – Gode tiltak, men det trengs flere spesialister

Legeforeningen er positiv til regjeringens nye opptrappingsplan for psykisk helse, og forventer flere stillinger innen voksen- og barnepsykiatri.
Anka Bodø 2023
HINDRE NEDBYGGING AV DØGNPLASSER: – Dette har vært et av våre viktigste innspill i møter med helseministeren, så vi er glade for at regjeringen følger opp dette, bemerker Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Helseminister Ingvild Kjerkol la 9. juni frem ny opptrappingsplan for psykisk helse. Regjeringen vil øke bevilgningene til feltet med minst 3 milliarder over de neste ti årene, og lover å satse på både forebygging og styrking av tilbudet til pasienter med langvarige og sammensatte behov.

Forventer flere spesialister

– Det er positivt at bevilgningene til psykisk helse økes. Det er helt avgjørende for et bedre tilbud. Vi forventer at sykehusene nå benytter anledningen til å opprette flere stillinger i spesialisering i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. I tillegg må det legges til rette for å beholde psykiatere i spesialisthelsetjenesten, sier president Anne-Karin Rime.

Legeforeningen har over tid vært pådriver for en ny opptrappingsplan for psykisk helse. Dette var et av foreningens innspill til Ap og Sp da de forhandlet om regjeringserklæring etter valget i 2021. I møter med helseministeren og i skriftlig innspill har Legeforeningen blant annet trukket frem forholdet mellom psykisk og somatisk helse, fastlegens rolle, flere sengeplasser, samhandling mellom tjenestene, styrking av døgntilbudet til barn og unge og behovet for flere spesialister innen psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.

Det er betydelig mangel på legespesialister i psykisk helsevern, noe regjeringen selv påpeker. Likevel kommer ikke opptrappingsplanen med noen lovnader om flere stilinger for leger i spesialisering i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri.

– Vi kan ikke ha en spesialisthelsetjeneste hvis vi ikke har nok spesialister. For å utrede og behandle psykiske lidelser kreves det tilstrekkelig legedekning, fastslår Rime.

Satsning på forebygging

En gjennomgående satsning i opptrappingsplanen er forebygging. Regjeringen har som mål å redusere barn og unges selvrapporterte psykiske plager med 25 prosent.

– Grunnlaget for god helse legges i barne- og ungdomsårene, og vi glade for at barne- og ungdomspsykiatrien omtales såpass grundig i opptrappingsplanen. De forebyggende tiltakene kommer på alle arenaer der barn og unge befinner seg, i tillegg til i helse- og omsorgstjenestene, påpeker Rime.  

Fastlegene avgjørende for helhetlig oppfølging av pasientene  

Hver fjerde konsultasjon hos fastlegene omhandler psykiske symptomer. Fastlegen har kjernekompetanse til å ivareta helheten og se sammenhengen mellom psykisk og somatisk helse. Et av tiltakene regjeringen foreslår i opptrappingsplanen er å tilrettelegge for tverrfaglige fastlegekontor der blant annet psykologer inngår.

– Fastlegene samarbeider allerede godt i dag med andre profesjoner og henviser ved behov. For å sikre helhetlig oppfølging er det helt avgjørende at fastlegen er overordnet ansvarlig for pasienten, understreker Rime.

Vil hindre nedbyggingen av døgnplasser

Et hovedmål i opptrappingsplanen er å hindre nedbygging av sengeplasser, og sikre at døgnkapasitet i psykisk helsevern er på et nivå som møter behovet for å ivareta barn, unge og voksne med alvorlig psykisk lidelser.

– Dette har vært et av våre viktigste innspill i møter med helseministeren, så vi er glade for at regjeringen følger opp dette, bemerker Rime.

Skal øke levealderen til personer med psykiske lidelser

Pasienter med alvorlig psykiske lidelser og/eller rusavhengighet dør flere tiår tidligere enn gjennomsnittsbefolkningen. Regjeringen har som mål å øke levealderen til denne pasientgruppen, og opptrappingsplanen viser til Legeforeningens rapport om somatisk helse hos personer med psykiske lidelser, Bedre helse og lengre liv. Helseministeren sier at det skal settes i gang et arbeid for å se på hvordan levealderen til denne pasientgruppen kan heves.

– Her bidrar Legeforeningen mer enn gjerne med vår fagmedisinske kompetanse innen både allmennmedisin, psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og somatisk spesialisthelsetjeneste, avslutter Anne-Karin Rime.

Les regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse, som skal gjelde for perioden 2023–2033.