Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe på legevakt

Legeforeningen har i samarbeid med KS og Helsedirektoratet ferdigstilt rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe på legevakt – del 2.

Den partssammensatte arbeidsgruppen erkjenner at det å løse utfordringene med legevakt er en forutsetning for en bærekraftig allmennlegetjeneste, og at legevaktordningen er under sterkt press. Arbeidsgruppen understreker at flere fastleger vil være et premiss for å få gjennomført mange av tiltakene på legevaktfeltet som presenteres i denne rapporten.

Rapporten er et viktig bidrag inn i arbeidet partene (KS og Legeforeningen) har forpliktet seg til ved revisjon av SFS2305 (Særavtalen) innen utgangen av året. Mandatet og tiltakene bygger på protokollen fra forhandlingene i 2022. Legeforeningen anser at arbeidsgruppens rapport vil gi oss nyttige punkter å bygge på i vårt videre arbeide med å utvikle modeller og revidere særavtale med siktemål å bedre arbeidsbelastningen i legevakt.

Rapporten drøfter 21 tiltak i arbeidet med legevakt:

 • Sikre flere fastleger til fastlegeordningen
 • Endringer i fastlegeforskriften §§ 12 og 13
 • Vikarpool
 • Faste vikarer deler av året
 • Egne ansatte legevaktleger på hele eller deler av vakttiden, f.eks på natt eller helg
 • Interkommunalt samarbeid
 • Bruk av ny teknologi
 • Oppgave- og ansvarsfordelingen i den akuttmedisinske kjeden
 • Alene på vakt
 • Kompetansebyggende tiltak
 • Tilstrømmingen til legevakt – triage
 • Øke befolkingens helsekompetanse
 • Kombinasjonsstillinger
 • Styrket allmennmedisinsk forskning
 • Endringer i akuttmedisinforskriften § 7
 • Godkjenning av dansk KBU som LIS1
 • Godkjenning av spesialistutdanning i deltidsstillinger under 50 %
 • Nasjonal veileder for legevakt og legevaktsentraler revideres
 • Behov for bedre oversikt over totale kostnader til legevakt
 • Distriktspakke med tilskuddsordning i mindre kommuner videreføres
 • Ordinær lønnskompensasjon for legevakt