RAPPORT: Spesialisthelsetjenesten trenger investeringer for 110 milliarder kroner

ALVORLIG: – 110 milliarder kroner er mye penger, men det viser også hvor stort behovet for investeringer er, og hva som skal til for å bryte ut av den negative spiralen, sier Legeforeningens president, Anne-Karin Rime.

På oppdrag fra Legeforeningen har Menon Economics kartlagt investeringsetterslepet i spesialisthelsetjenesten. Investeringsbehovet er på 110 milliarder kroner over en fireårsperiode.
Anne-karin Rime FOTO: Legeforeningen
President i Legeforeningen, Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen

– Vi har lenge visst at investeringsetterslepet i sykehusene er betydelig. Nå har vi fått dokumentert at summen er 110 milliarder kroner – det er alvorlig. Dessverre er ikke dette uventet, sier president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

I rapporten viser Menon til at manglende økonomisk handlingsrom fører til en nedprioritering av produktivitetsfremmende investeringer, og at de ansatte blir nødt til å gjøre mer på tiden de har til rådighet. Sykehusene må prioritere drift over andre lovpålagte oppgaver, som for eksempel utdanning.

– Ikke bærekraftig

– Dagens investeringsnivå er ikke bærekraftig – spesielt ikke når vi tar i betraktning utfordringene vi står overfor: Vi blir stadig flere eldre, samtidig som nye behandlingsmetoder gjør at vi lever lenger, påpeker Rime.

Rapporten peker også på at vedlikeholds- og opprustningsetterslep fører til dårligere pasientbehandling, lavere kvalitet på utdanningen av helsepersonell og mindre forskning. På sikt vil dette føre til dyrere helsetjenester, høyere helsetap i befolkningen og et todelt helsevesen.

– 110 milliarder kroner er mye penger, men det viser også hvor stort behovet for investeringer er, og hva som skal til for å bryte ut av den negative spiralen, sier Rime.

Dagens økonomiske situasjon gjør at mange av helseforetakenes investeringer utsettes og skyves på, samtidig som det gjøres innsparinger i driften. De sykehusene som har gjennomført nødvendige investeringer i bygg og utstyr sliter med å betale ned store lån, i tillegg til avskrivninger.

Finansieringsordningen må endres

– Legeforeningen mener at hele finansieringsordningen av større investeringsprosjekter må endres på. Store investeringer i bygg bør løftes nasjonalt og vedtas av Stortinget. Den direkte koblingen mellom drift og investeringer legger et utilbørlig press på sykehusene. Det må derfor innføres et tydeligere skille mellom drift og investeringer, sier Rime.

Menon viser til at et hensiktsmessig nivå på investeringer i bygg og utstyr gir en effektiv arbeidshverdag, med minst mulig ventetid. Konkrete eksempler på hva gode investeringer vil føre til er bygg med tilstrekkelige klinikknære arbeidsstasjoner, moderne og velfungerende utstyr, samt en kapasitet hvor sykehusene unngår overbelegg eller utlokalisering.

– Dette vil komme alle som bruker vår felles helsetjeneste til gode – både ansatte og pasienter, avslutter Anne-Karin Rime.