Veiledere og retningslingslinjer

En av fagsakene på faglandsrådsmøtet 2023 skal handle om klinikerinvolvering i arbeidet med nasjonale retningslinjer, og hvordan det kan oppnås økt status og bedre rammer for de fagmedisinske foreningenes arbeid med veiledere og retningslinjer.

For å gi trygg diagnostikk, pleie og behandling trengs det tilgang til kunnskap, fortrinnsvis i form av faglige, kliniske retningslinjer og veiledere. Disse må være utviklet på en måte som gjør de troverdige. Retningslinjer og veiledere utvikles av mange aktører. Metodikken kan variere og det kan være ulike og til dels motstridende anbefalinger for samme tilstand.

Fagstyret ønsker at det etableres en modell for retningslinjearbeidet som gir fagmiljøene og klinikerne større innflytelse og en tydeligere rolle i utarbeidelse av nasjonale retningslinjer og veiledere.  Fagstyret ønsker at retningslinjer og veiledere utarbeidet av Legeforeningens fagmedisinske foreninger skal å høyere status, og at rammene knyttet til arbeidet bedres.