Revidert rammeavtale for næringsdrivende fastleger

For første gang på ti år har rammeavtalen for fastlegeordningen blitt revidert. KS og Legeforeningen er nå enige om en ny avtale som trer i kraft 1. april 2024.
Ledet forhandlinger som har ført til ny rammeavtale for næringsdrivende fastleger
ENIGHET: Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, (t.v.) sammen med Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, (t.h.) har begge deltatt i forhandlingene om ny rammeavtale mellom kommuner og næringsdrivende fastleger. Foto: Legeforeningen/Hanne Riise-Hanssen

Rammeavtalen inngås mellom KS og Legeforeningen, og regulerer forholdet mellom kommuner og næringsdrivende allmennleger. Dette er første gang siden 2013 at partene har klart å bli enige om en ny avtale. Det har lenge vært behov for en oppdatering og modernisering, og etter krevende, men konstruktive, forhandlinger, har partene nå blitt enige om en avtale som i større grad gjenspeiler dagens situasjon. Dette gjelder blant annet forholdet til spesialistutdanningen, der kommunens ansvar for å legge til rette for utdanning av spesialister nå er inntatt i avtalen.  
 
Det er gjort flere justeringer som gjelder overdragelse av praksis, der partene har hatt fokus på å lage oversiktlige rammer for selve overdragelsesprosessen.  
 
– Det har vært viktig for Legeforeningen at retten til overdragelse av praksis videreføres, da den utgjør selve grunnlaget for næringsdriftsmodellen, sier president i Legeforeningen Anne-Karin Rime. 
 
Samtidig har vi i flere år hatt en krevende situasjon i de tilfellene hvor det ikke er noen søkere som ønsker å overta en næringsdrivende fastlegepraksis. Dette er en problemstilling som er løftet frem av både kommunene og Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten. Legeforeningen er derfor blitt enig med KS om en ny bestemmelse om hjemfall av fastlegeavtale til kommunen dersom visse vilkår er oppfylt. Bestemmelsen om hjemfall er ny, og og vil gjelde for fastlegeavtaler som sies opp etter 1. april 2024. Legeforeningen vil følge bruken av denne bestemmelsen nøye.  
– Vi er opptatt av at kommunene skal være seg sitt ansvar bevisst, og at deres utgangspunkt skal være å tilrettelegge for at fastlegeavtalen kan overdras mellom leger på ordinær måte, uttrykker Rime.

Stabilitet og rekruttering

For Legeforeningen har et overordnet mål vært å skape gode og forutsigbare rammer for næringsdrift i fastlegeordningen. Gjennom forhandlinger med KS har målet vært å komme til konstruktive løsninger innenfor det handlingsrommet som har vært mulig.   
 
– Vi ser tegn til bedring i rekrutteringen av fastleger, og det er viktig at vi fortsetter å legge til rette for nettopp dette, samt sikrer stabile rammer i ordningen for de som er fastleger i dag. Dette gjelder også retten til overdragelse av praksis. Det er et svært viktig prinsipp at rettigheter og plikter i en ordning basert på næringsdrift i størst mulig grad baseres på avtaler, poengterer leder av Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev.

De viktigste endringene er: 

  • I bestemmelsen om alternativ godtgjøring for andre allmennlegeoppgaver er det nå fastsatt en høyere sats for spesialister i allmennmedisin eller samfunnsmedisin, sammenlignet med ikke-spesialister. Den nye taksten for spesialister blir fra 1. juli kr 1230 per utført time, mens ikke-spesialister godtgjøres med kr 1075 per time. 
  • Legeforeningen og KS er enige om at vi innen 1. juni 2024 skal se på muligheten for å etablere et avtaleforhold mellom kommunen og gruppepraksisen. Dette er en avtale som vil komme i tillegg til den individuelle fastlegeavtalen, og formålet er å forenkle og effektivisere kommunikasjonen mellom kommunen og legekontoret. Partene må bli enige om hvilke elementer som kan inngå i slike gruppeavtaler.
  • Legeforeningens nemnd, som behandler tvister om overdragelsesbetingelser mellom fratredende og tiltredende lege, erstattes av en ny nemnd. Den nye nemnden skal ha representant fra både Legeforeningen og KS, og leder av nemnden skal oppnevnes av Riksmekler. Formålet med en ny sammensetning er å øke legitimiteten til nemnda.
  • Det er inntatt en ny bestemmelse om hjemfall av fastlegeavtale til kommunen på visse vilkår. Det har i flere år vært en utfordrende situasjon i de tilfeller ingen leger ønsker å overta en næringsdrivende fastlegepraksis. Vi har erfart at det i flere tilfeller fører til "vikarstafett" og at fratredende lege forblir "innelåst" i praksisen. For å løse disse situasjonene, og bidra til mer stabile forhold for gjenværende leger og pasientene, er det avtalt at fastlegeavtalen skal hjemfalle til kommunen. Forutsetningen er at det ikke er kommet søkere som vil overta fastlegeavtalen på vanlige vilkår, at det er gått minst 12 måneder fra oppsigelsestidspunktet og at kommunen har gjennomført minst tre korrekte utlysninger. Hjemfallsbestemmelsen vil gjelde for fastlegeavtaler som sies opp etter 1. april 2024. Kommunen plikter å sette inn vikar og dekke utgiftene i praksisen i inntil seks måneder etter at oppsigelsesperioden er utløpt. Om det i løpet av denne perioden ikke er leger som vil overta praksisen vil fastlegeavtalen da hjemfalle til kommunen vederlagsfritt. Fratredende leges eierskap til praksisen består, og uttreden fra praksisen må reguleres i legekontorets internavtale. Det følger også av den nye bestemmelsen av den ledige fastlegeavtalen som hovedregel fortsatt skal lokaliseres til den eksisterende gruppepraksisen.