Enighet i innledende forhandlinger i lønnsoppgjøret 2024

Spekter og SAN kom tirsdag 9. april til enighet i de innledende forhandlingene i hovedoppgjøret 2024.
Foto: SAN
Foto: SAN

I de innledende forhandlingene ble det forhandlet om overenskomstens del A, og de sentrale partene avtalte forhandlingsfrister for de lokale B-delsforhandlingene om tekst og lønn.

Fornøyd med resultatet

SANs leder, Birgithe Hellerud, er fornøyd med de avtalte endringene og suppleringene i overenskomstens del A. 

– Jeg er særlig fornøyd med at vi har blitt enige om å utarbeide en veileder for gjennomføring av lokale forhandlinger. Det vil gjøre det lettere for våre tillitsvalgte å bruke ressurser på det materielle innholdet, heller enn på diskusjoner om prosessen.

Forhandlingsfrister

SAN og Spekter har avtalt følgende frister for de virksomhetsvise forhandlingene om del B:

  • Område 6 – forhandlingsfrist 25. april kl.16:00
  • Område 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11 og 12 – forhandlingsfrist 3. mai kl. 12:00
  • Område 2 – forhandlingsfrist 6. mai kl.16:00
  • Område 10 og 13 – avtales senere

For Legeforeningens medlemmer er frist for avslutning av de lokale forhandlingene altså 3. mai kl.12.00. Behov for bistand varsles til Legeforeningen sentralt løpende, og i god tid før fristen.

Legeforeningen oppfordrer tillitsvalgte til å etterspørre en rask oppstart, da eventuell bistand fra sentrale parter skal kunne avvikles før fristen. Dersom dere ikke har avtalt forhandlingsdatoer med arbeidsgiver, bør det tas kontakt med dem i løpet av få dager.

Vi oppfordrer alle lokale tillitsvalgte/forhandlingsledere til å ta kontakt for mer informasjon om forhandlingene.

Endringer i A-delen

Oppstramming av bestemmelsen om lokale forhandlinger

Bestemmelsen om lokale forhandlinger i A-delen pkt. II nr. 2 suppleres med nytt andre ledd:

«Det skal gjennomføres reelle forhandlinger med de enkelte forhandlingsberettigede organisasjonene ved de ulike virksomhetene, i tråd med de avtalte kriterier for lokal lønnsdannelse. Det skal settes av tilstrekkelig tid under lønnsforhandlingene for partene til å vurdere fremlagte krav.»

Tidligere annet ledd, nå tredje ledd, er supplert med en ny setning:

«Informasjonen skal gjøre tilgjengelig i en form som i størst mulig grad gir mulighet for bearbeidelse».

Arbeidsgiver skal initiere lønnssamtale

Lønnssamtalebestemmelsen er supplert med nytt punkt:

«Arbeidsgiver skal årlig ta initiativ til en lønnssamtale med den enkelte arbeidstaker.»

Arbeidstakere unntatt fra arbeidsmiljøloven kap. 10
A-delen pkt. III har fått et nytt nr. 4:

«Dersom arbeidstaker unntas fra arbeidsmiljølovens kap. 10 med referanse til § 10-12 første eller andre ledd skal det på forespørsel fra det enkelte medlem gis en skriftlig begrunnelse.»

Hjemmekontor

Hjemmekontorbestemmelsen suppleres med en ekstra setning:

«Ved behov kan de lokale parter ha dialog om praktisering av fjernarbeid/hjemmekontor.»

SAN oppfordrer alle tillitsvalgte til å vurdere hvorvidt det er behov for å initiere slik dialog, for å sikre at vilkårene for bruk av hjemmekontor er godt kjent i virksomheten.

Innplassering av nyopprettede overenskomster del-B

Virksomheter der det er opprettet nye B-deler i løpet av overenskomstperioden, er nå innplassert i relevante forhandlingsområde. For full oversikt, se vedlegg.

Virksomheter der det fortsatt forhandles er ikke innplassert ennå.

Protokollen

I forhandlingsprotokollen er det kommet tre nye punkter, i tillegg til de tidligere protokolltekster som videreføres.

Kunstig intelligens

Det partssammensatte utvalget for samarbeid, integrering og kompetanse («Utvalget») har fått supplert sitt mandat med et punkt om kunstig intelligens og hvordan dette kan implementeres i Spekters medlemsvirksomheter.

Kompetansereformutvalget

I meklingsboken fra frontfaget (LO/NHO) fremgår det at det nedsettes et Kompetansereformutvalg, som skal utrede livslang læring i arbeidslivet, og finansiering av dette. SAN og Spekter er enige om å møtes for videre dialog i forbindelse med regjeringens oppfølging av Kompetansereformutvalgets forslag.

Veileder om lokale forhandlinger

Til sist er det kommet et viktig punkt for SAN:

«SAN og Spekter utarbeider en veileder med praktiske råd og tips for lokale forhandlinger. Veilederen tar utgangspunkt i hva som er avtalt mellom de sentrale parter.»

Protokollen vil bli lagt ut her i løpet av onsdag 10. april 2024.