Valgregler og instrukser for tillitsvalgte

Vedtatt av sentralstyret 18.1.2007.

1. Valg
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2. Tillitsvalgtes myndighet og oppgaver
2.1 
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
3.0 Særskilt om oppgavene for yrkesforeningenes lokalforeningstillitsvalgte
3.1
3.2
4. Dekning av tillitsvalgtes utgifter
5. Tidspunkt for valg

1. Valg

1.1 
Yrkesforeningene har ansvar for rekruttering og valg av tillitsvalgte som representerer medlemmene overfor deres arbeidsgivere og andre avtaleparter (§ 3.5.3). Den enkelte yrkesforening bør utarbeide en valginstruks for dette. Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen (§ 3.4.3). Den enkelte yrkesforening bør utarbeide en valginstruks for dette.
 
1.2
Det velges 1 lokalforeningstillitsvalgt for hver av legeforeningens yrkesforeninger som har medlemmer i lokalforeningen. Videre velges tillitsvalgte i samsvar med gjeldende hovedavtaler eller andre tariffavtaler med Legeforeningen som part eller deltaker.
 
1.3
Lokalforeningsstyrene skal ved behov gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved forhandlinger om omfanget av tillitsvalgtsordningen. Forhandlingene bør som hovedregel delegeres til de lokale tillitsvalgte.
 
Det bør velges tillitsvalgt på alle nivå hvor det tas beslutninger.
Det skal som hovedregel velges følgende tillitsvalgte:

  • 1 foretakstillitsvalgt for overleger ansatt i hvert helseforetak
  • 1 foretakstillitsvalgt for underordnede leger ansatt i hvert helseforetak
  • 1 hovedtillitsvalgt for overleger ved hvert sykehus
  • 1 hovedtillitsvalgt for underordnede leger ved hvert sykehus
  • 1 hovedtillitsvalgt for leger ansatt ved hvert universitet
  • 1 hovedtillitsvalgt for overordnede og/eller underordnede leger ved hver statlig, regional eller fylkeskommunal virksomhet som har ansatte leger
  • 1 hovedtillitsvalgt for leger ved hver privat virksomhet som har ansatte leger
  • 1 hovedtillitsvalgt for leger i hver kommune/bydel
  • 1 tillitsvalgt for privat praktiserende spesialister i hvert fylke

I større virksomheter kan det dessuten velges et passende antall tillitsvalgte som hierarkisk underordnes de foretaks- eller hovedtillitsvalgte.
Det kan velges tillitsvalgte lokalt også for universitetsansatte ved sykehus hvor universitetet geografisk er lokalisert et annet sted.

1.4
Et hvert medlem av Legeforeningen som er valgbar etter hovedavtalenes regler, har rett og plikt til å motta valg som tillitsvalgt. Lege som i sin daglige funksjon står i arbeidsgivers sted overfor leger, kan ikke velges som tillitsvalgt etter hovedavtalene.

1.5
Som hovedregel velges tillitsvalgte med varatillitsvalgte for 2 år av gangen med samme funksjonstid som lokalforeningsstyret. Valget skal være avholdt før valg på lokalforeningsstyret. Tillitsvalgte og varatillitsvalgt kan gjenvelges. Etter 2 perioder kan en tillitsvalgt nekte å motta gjenvalg for de neste 2 perioder.
 
Må den tillitsvalgte fratre sine verv i perioden, underrettes lokalforeningsstyret og aktuell yrkesforening som påser at nyvalg foretas.

1.6 
Valget skjer ved skriftlig avstemming. Hvor det finnes hensiktsmessig, kan valgene skje i valgmøter uten krav til skriftlig stemmegivning.
 
Det forutsettes at de enkelte yrkesforeningers lokale medlemsgrupper fremmer forslag på kandidat(er). Bare yrkesforeningenes obligatoriske medlemmer har stemmerett ved valg av tillitsvalgte.
 
Straks valg er avholdt, underretter avtroppende tillitsvalgt berørte arbeidsgivere, yrkesforeninger, lokalforeningsstyret og legeforeningens sekretariat (link på Legeforeningens nettside).

1.7 
Tillitsvalgt som ikke skjøtter sine oppgaver etter instruks eller avtale, eller som opptrer illojalt i forhold til foreningens lover og/eller vedtak, kan løses fra sitt verv etter henvendelse fra enkeltmedlem eller på eget initiativ. Vedtak om dette treffes av styret i yrkesforeningen. Før slikt vedtak treffes, skal vedkommende tillitsvalgt ha fått mulighet til å uttale seg, og det skal foreligge uttalelse fra de medlemmer som har valgt vedkommende. Avgjørelsen kan ankes til sentralstyret.
Nyvalg skal skje snarest.


2. Tillitsvalgtes myndighet og oppgaver

2.1 
Den tillitsvalgte er innen sitt område representant for legeforeningen, vedkommende yrkesforenings styre og vedkommende lokalforenings styre.
Representasjonen gjelder overfor medlemmene, arbeidsgiver og myndighetsorganer i og utenfor helsetjenesten.
 
Den tillitsvalgte kan være talsperson for Legeforeningen overfor media andre relevante aktører, men dette må være i overensstemmelse med de retningslinjer og regler som gjelder i Legeforeningen og hos vedkommende arbeidsgiver/avtalemotpart.
 
Den tillitsvalgte er bindeledd mellom sentrale organer i Legeforeningen og de lokale medlemmer. Han/hun er på samme måte medlemmenes talsperson og bindeledd mellom dem og vedkommende arbeidsgiver/avtalemotpart.

2.2
Den tillitsvalgte har plikter, rettigheter og oppgaver som følger av hovedavtalen og aktuell tariffavtale eller overenskomst, herunder myndighet til å forhandle om krav og inngå forpliktende avtaler for vedkommende medlemsgruppe.
 
I særlig viktige eller prinsipielle spørsmål må ikke de tillitsvalgte inngå avtaler som binder Legeforeningen uten å ha samrådd seg i nødvendig grad med sentrale organer. Om nødvendig tas forbehold om Legeforeningens godkjenning.

2.3
De tillitsvalgte lokalt kan inngå i et samarbeid med medlemsorganisasjoner i Akademikerne der de tillitsvalgte finner dette hensiktsmessig og tjenlig.
 
2.4
Innen sitt område bistår den tillitsvalgte Legeforeningens medlemmer og søker ivareta deres interesser så vel i kollegiale forhold som i faglige og økonomiske spørsmål. Han/hun opplyser medlemmene om de rettigheter og plikter som medlemmene har i henhold til lovgivning, tariffavtale, andre overenskomster og kollegiale regler.

2.5
Den tillitsvalgte søker å løse i minnelighet klagemål og tvister mellom medlemmene og arbeidsgiveren eller andre berørte myndigheter. Oppnås ikke minnelig løsning, rapporteres saken til lokalforeningsstyret og Legeforeningens sekretariat (evnt. YLFs kontor).

2.6
Den tillitsvalgte påser at arbeidsforhold, arbeidstid og lønnsvilkår er i samsvar lov og overenskomster. Han/hun påser på samme måte at alle tilsettinger i legestillinger skjer etter kunngjøring og åpen konkurranse og at sentral innstilling er innhentet der det skal skje. Det bør ved hver virksomhet inngås avtaler med arbeidsgiver om behandlingsmåte ved ansettelsessaker (i henhold til hovedavtaler). Overholdes ikke reglene, skal han/hun straks henvende seg til tilsettingsmyndighetene. Rettes ikke feilen straks, varsler han/hun lokalforeningsstyret og Legeforeningens sekretariat (evnt. YLFs kontor).

2.7
Den tillitsvalgte sørger for at Legeforeningens medlemmer etter gjeldende bestemmelser blir representert i tilsettingsråd, arbeidsmiljøutvalg m.v. Han/hun tar initiativ til opprettelse av slike organer der de ikke er etablert. På sykehus skjer dette ved samarbeid mellom de hovedtillitsvalgte for overordnede og underordnede leger.

2.8
Den tillitsvalgte søker å holde seg orientert om planer om omorganisering, utbygging, innskrenkninger m.v. innen helsetjenesten med sikte på å kunne gjøre  medlemmenes innflytelse gjeldende på et tidlig tidspunkt i planleggingsprosessen.

2.9
Den tillitsvalgte avpasser utøvelsen av sine plikter slik at arbeidets gang ikke unødig forstyrres.

2.10
Den tillitsvalgte opptrer ikke i saker han/hun må ansees inhabil, det vil si det er til stede spesielle forhold som svekker tilliten til den tillitsvalgtes upartiskhet.

3. Særskilt om oppgavene for yrkesforeningenes lokalforeningstillitsvalgte

3.1
I tillegg til sine oppgaver som lokal tilltsvalgt skal den Lokalforeningstillitsvalgte samordne de tillitsvalgtes arbeid for vedkommende yrkesforening og skal spesielt
 
a) samordne lokalt forhandlingsarbeid som gjelder vedkommende medlemsgruppe i flere helseforetak/virksomhet/kommune
 
b) sørge for at Legeforeningen, evnt. i samarbeid med medlemsorganisasjoner i Akademikerne, stiller kandidater til valg på de ansattes representanter i helseforetak og i kommunale råd, utvalg og styrer.
 
3.2
Den lokaltillitsvalgte holder lokalforeningsstyret fortløpende orientert om alle viktige saker innen sitt område. Saker som også berører andre medlemmer enn vedkommende medlemsgruppe, tas alltid opp med lokalforeningsstyret.

4. Dekning av tillitsvalgtes utgifter

Tillitsvalgte som under utøvelsen av vervet lokalt pådrar seg nødvendige utgifter til reise og opphold, porto, telefon m.v., får dette refundert av vedkommende lokalforening. Når tillitsvalgtvervet må utføres med fravær fra legens arbeid, dekker lokalforeningen evnt. tap av lønn/gir lokalforeningen praksiskompensasjon i henhold til Legeforeningens satser.


5. Tidspunkt for valg

Ifølge lover i Legeforeningen er det viktig at valg skjer i riktig rekkefølge.