Rådet for legeetikk er kritisk til Austad diagnostikk virksomhet og markedsføring

Austad diagnostikk tilbyr "helsesjekk med ultralyd er en systematisk undersøkelse utført av spesialist (røntgenlege). Helsekontrollen inkluderer ultralyd av halskar, skjoldbruskkjertel, lymfebaner, bryst, indre organer i mageregionen, livmor og eggstokker, lyske, testikler og pulsårene til beina."

Rådet for legeetikk vurderte i 2019 Austad diagnostikk og var da kritiske til tilbudet og markedsføringen deres. Firmaet driver 10 steder i Norge der det tilbys helsesjekk med ultralyd.

Rådet uttalte i 2019: "Rådet reagerer både på metoden som blir benyttet (villscreening) og markedsføringen av helsesjekken. Rådet reagerer også på at Austad Diagnostikk anbefaler å repetere undersøkelser hvert annet år for å opprettholde nytteeffekten av tilbudet. Rådet for legeetikk vurderer det slik at tilbudet om helkropps ultralyd og markedsføringen av dette bryter med en rekke bestemmelser i Etiske regler for leger, både i kapittel I Alminnelige bestemmelser og i kapittel III Markedsføring og annen informasjon om legetjenester." Les uttalelsen i Rådets årsberetning 2019 side 38 flg.

Rådet informerte om sin vurdering til alle legene som  ifølge nettsidene jobber for firmaet. Samtidig  ba Rådet fagstyret om en medisinskfaglig vurdering av Austads virksomhet, fordi Rådet for legeetikk ikke selv kan vurdere det faglige innholdet i tjenesten.

Rådet for legeetikk har gjennom henvendelsen til fagstyret fått tilbakemelding fra Norsk radiologisk  forening og Norsk forening for otorhinolaryngologi (hode- og halskirurgi) som begge støtter rådets vurdering av Austad Diagnostikk. Rådet ber nå om en tilbakemelding fra Austad diagnostikk på hvordan de vil forholde seg til disse uttalelsene.