Aktuelt

Urettferdig fordeling av helsetjenester

Høsten 2020 tilbød Dr.Dropin gratis celleprøvetakning for kvinner i DnBs Saga-program. Rådet for legeetikk gav kritikk for brudd på Etiske regler for leger kapittel I § 12 som gir uttrykk for et prinsipp om rettferdig fordeling av helseressurser.
26. mai 2021

- Det å tilby en selektert gruppe kvinner, basert på deres kundeforhold til en bank, en gratis undersøkelse, står i skarp kontrast til dette prinsippet, uttaler leder av Rådet for legeetikk Svein Aarseth.

Livmorhalsprogrammet er et screeningprogram som administreres av Kreftregistreret. Saken har en klar medisinskfaglig side ved at det stilles spørsmål om håndteringen av screeningprogrammer, og oppfølging av pasienter i disse. Rådet for legeetikk innhentet vurderinger fra relevante fagmedisinske foreninger på dette punktet.

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) påpeker at det er en klar fordel at disse testene følges opp av en behandler som har tilgang på tidligere sykehistorie og prøvesvar. Norsk forening for patologi ved deres underforening Norsk forening for klinisk cytologi påpeker at screening generelt har både positive og negative sider, og uttaler;

«Det gir best kontinuitet, høyest kvalitet på prøvene, og lavest risiko for både overbehandling og underbehandling, dersom samme kvinne går til en fastlege som sender prøvene til ett laboratorium der alle parter har tilgang til både prøvehistorikk og nasjonale retningslinjer.
»

Uttalelsene gir etter rådets mening grunn til å være kritisk til tilbudet Dr.Dropin markedsførte høsten 2020. Rådet for legeetikk vil bemerke at uttalelsene understreker viktigheten av at screening gjøres på best mulig måte, og at ikke er slik at flere screeningundersøkelser alltid er bedre.