Aktuelt

Rådets uttalelse om tredje vaksinedose

Rådet for legeetikk mener at i den vanskelige avveiningen mellom nasjonale og internasjonale hensyn, må prinsippet om rettferdig fordeling av knappe helseressurser veie tyngst.
11. oktober 2021
Mann får en vaksinesprøyte av helsepersonell. Foto: Istockphoto.com
Rådet for legeetikk mener at det er viktig å få opp vaksinedekningen globalt. Foto: Istockphoto.com

Ut fra et globalt nytteperspektiv og rettferdighetsprinsippet bør vaksinering i land med lav vaksinedekning prioriteres fremfor 3. dose i Norge.

Ut fra dagens kunnskap mener Rådet for legeetikk at det er viktigere å få opp vaksinedekningen globalt enn å tilby tredje dose til nordmenn generelt. Immunsvekkede og helsepersonell som er særlig smitteutsatte, bør likevel få vaksine.

 

Brev til sentralstyret

23. sept. 2021

Uttalelse om 3. vaksinedose

Rådet for legeetikk takker for forespørselen om å bidra med vurderinger når det gjelder 3. dose Covid-vaksine.
Rådet mener at i den vanskelige avveiningen mellom nasjonale og internasjonale hensyn, må prinsippet om rettferdig fordeling av knappe helseressurser veie tyngst.

Bakgrunn

Situasjonen i Norge og i verden:
Vaksinestatus i verden framgår av vedlagte interaktive kart
Coronaviruset: Vaksineringen i verden (vg.no) Lastet 220921

Skjermbilde av VG.no sin side om Coronaviruset 22.09.2021.
Skjermbilde av VG.no sin side om Coronaviruset 22.09.2021.
Skjermbilde fra VG.no om coronaviruset.
Skjermbilde fra VG.no om coronaviruset tatt 22.09.2021.

De første Covid19-vaksinene kom på markedet mot slutten av 2020. Vaksinasjonsarbeidet i Norge startet ved årsskiftet. Om lag to tredjedeler av Norges befolkning er p.t. fullvaksinert (dvs. har fått to vaksinedoser mot Covid19).
Det er en betydelig forskjell mellom verdensdeler og land når det gjelder vaksinasjonsstatus, og særlig i Afrika er det lav vaksinedekning.
Det kan være mange årsaker til at vaksinasjonen går tregt i noen land, blant annet:

 • Landets økonomi
 • Landets infrastruktur
 • Landets helsetjeneste
 • Vaksinemotstand

Vaksinesamarbeid

COVAX: COVAX is co-led by CEPI, Gavi and WHO
CEPI: CEPI is an innovative global partnership between public, private, philanthropic, and civil society organisations launched in Davos in 2017 to develop vaccines to stop future epidemics.
GAVI: Gavi, The Vaccine Alliance, is an international organisation that works to improve access to life-saving vaccines in the world’s poorest countries. Based in Geneva, Switzerland, Gavi works with governments, other international organisations and private partners to reduce poverty, protect against epidemics and save lives.

➔ Norge støtter disse tiltakene.

Gamechanger

15. oktober 2020 gikk Sør-Afrika og India til Verdens Handelsorganisasjon (WTO) med et forslag om at alle verdens land skal ha rett til å produsere vaksiner, medisiner og annet utstyr som trengs til forebygging og behandling av covid-19.

➔ Norge har ikke støttet dette forslaget.

Civil society letter supporting proposal by India and South Africa on waiver from certain provisions of thr TRIPS agreement for prevention, containment and treatment of Covid 19. 19AFRICA
Begrunnelse:

 1. Vi kan bekjempe pandemien raskere
 2. Medisiner, vaksiner og medisinsk utstyr for covid-19 blir billigere
 3. Unntaket skal gjelde for alle – for å redde så mange liv som mulig
 4. Hemmelige avtaler fremmer profitt, ikke menneskeliv
 5. Det gir folkevalgte myndigheter mer kontroll over legemiddelindustrien

Nytten av vaksiner

Selv om mange land nå synes å få kontroll på epidemien, vil pandemien vedvare så lenge det er høyt smittetrykk i mange land. Den raskeste veien til normalisering er flokkimmunitet, fortrinnsvis gjennom vaksinasjoner. Risikoen for å utvikle nye og vaksineresistente virusmutasjoner, som kan true helsetilstanden også i land med høy vaksinedekning, antas å øke dersom viruset får utbre seg fritt i land med lav vaksinedekning.

Det er fortsatt mye vi ikke vet om effekten av Covid19-vaksinene:

 • Tilgjengelig kunnskap viser at vaksinene allerede etter én dose synes å beskytte mot alvorlig sykdom, og beskyttelsen forsterkes etter to doser. Effekten av en tredje vaksinedose er imidlertid foreløpig ikke kartlagt.
 • Vaksinerte kan bli smittet, men får vanligvis mild sykdom. Vaksinerte kan derfor også bidra til smittespredning, og det er uavklart hvordan smittespredning påvirkes av en, to eller flere vaksinedoser.
 • Vi vet ennå ikke sikkert varigheten av immunitet etter to vaksiner, men den antas å være minst seks måneder. Det er for tidlig å si noe generelt om behovet for, og nytten av, en tredje vaksinedose («booster-dose»).
 • Vi vet at noen grupper responderer dårligere på vaksinen enn andre, men effekten kan ikke uten videre måles. Regjeringen besluttet 10.9.2021 at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om 3. dose koronavaksine.

Norske myndigheter om vaksine-fordelingen

Helseministeren har vært tydelig på at myndighetenes primære oppgave er å tilby nødvendige vaksiner til Norges befolkning. Videre mener myndighetene at støtten internasjonalt skjer gjennom internasjonalt samarbeid bl.a. via organisasjonene nevnt ovenfor. Norge har så langt ikke støttet Gamechanger-initiativet.

Anbefalinger i andre land:

The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Storbritannia) JCVI anbefaler tredje dose som en foranstaltning for å forebygge alvorlig sykdom og press på helsevesenet selv om man ennå ikke vet om beskyttelsen er god i 6 – 12 måneder etter andre dose.

De anbefaler følgende i fase I.

 • sykehjemspasienter
 • alle over 50 år
 • helse- og sosialarbeidere i frontlinjen
 • alle i alder 16 – 49 år med underliggende helsetilstand som medfører økt risiko samt voksne omsorgspersoner
 • voksne i husholdninger som bor med immunsupprimerte personer.

Våre helsemyndigheter er tydelige på at deres primære oppgave er å tilby nødvendige vaksiner til Norges befolkning. Videre mener de at støtten internasjonalt skjer gjennom internasjonalt samarbeid bl.a. via organisasjonene nevnt ovenfor. Norge har ikke ønsket å støtte Gamechangerinitiativet.

WHO vurderer: «The focus for the time being remains on increasing global vaccination coverage with the primary series (either one or two doses for current EUL vaccines).” Interim statement on COVID-19 vaccine booster doses (who.int)

Etiske vurderinger

Her er det flere forhold som kan settes opp mot hverandre, og vi vil vise til tre eksempler her:

1. Tredje dose til nordmenn opp mot solidaritet med resten av verden

Rådet vil peke på at det er manglende kunnskap om hvilken effekt det å avvente tredje vaksinedose vil ha på vaksinedekning globalt og helsetilstanden i Norge. Vi er ikke kjent med verdens samlede vaksineproduksjonskapasitet, men vil anta at landenes økonomi, infrastruktur, helsetjeneste og evt. vaksinemotstand er viktige forhold i det enkelte land. Land som henger etter, bør tilbys økonomisk hjelp til å sette vaksiner og tiltak som gir dem mulighet til å nå ut til befolkningen med vaksiner og vaksineinformasjon.

Siden allerede første vaksinedose gir beskyttelse mort alvorlig sykdom, blir økt global vaksinedekning svært viktig.

2. Tredje dose til norsk helsepersonell av hensyn til helsetjenesten

Gitt at Norge velger å gi en tredje dose i samme omfang som det JVCI anbefaler over, må det gjøres en prioritering mellom disse gruppene. Erfaringen tyder på at helsepersonell med pasientkontakt bør prioriteres:

 • De utsettes for en risiko på jobb
 • De kan bidra til smitte av pasienter
 • Det er viktig å opprettholde god kapasitet i helsetjenesten

3. Tredje dose til helsepersonell av hensyn til helsepersonell

Helsepersonell bør ikke komme i en situasjon der de kan skade andre (Ikke-skade-prinsippet).
For å hjelpe andre må helsepersonell ta vare på egen helse.
Rådet antar at rettferdig fordeling internasjonalt også vil være et tema for menneskerettighetsutvalget.

Konklusjon:

Ut fra dagens kunnskap mener Rådet for legeetikk at det er viktigere å få opp vaksinedekningen globalt enn å tilby tredje dose til nordmenn generelt. Immunsvekkede og helsepersonell som er særlig smitteutsatte, bør likevel få vaksine.

Ut fra et globalt nytteperspektiv og rettferdighetsprinsippet bør vaksinering i land med lav vaksinedekning prioriteres fremfor 3. dose i Norge.
Relevante i vurderingen er Etiske regler for leger Kapittel I § 12 (3. avsnitt):

Legen må bidra til at medisinske ressurser fordeles i henhold til allmenne etiske normer. En lege må ikke på noen måte søke å skaffe enkeltpasienter eller grupper en uberettiget økonomisk, prioriteringsmessig eller annen fordel. Ved mangel på ressurser innen sitt ansvarsområde bør legen melde fra.

Videre vil vi peke på WMA COUNCIL RESOLUTION IN SUPPORT OF THE COUNTRIES WORST AFFECTED BY THE COVID-19 CRISIS Hvordan kan Legeforeningen bidra?

 1. Legeforeningen kan gi en uttalelse om støtte til Gamechangerinitiativet.
 2. Legeforeningen kan oppfordre WMA til å støtte arbeidet for rettferdig vaksinefordeling.'

 

Rådet for legeetikk

Svein Aarseth
Leder

Ida Øygard Haavardsholm
Sekretær