Høring – endring av profesjonsstudiet i medisin ved NTNU

14/4489

Høringsnotatet ble behandlet på rådsmøte 21. – 22. oktober.

Etikk kan lett bli et honnørord i en travel hverdag. Vi registrerer at etikk og etiske problemstillinger er tatt med mange steder i studieplanen og vil gi honnør for det.

Etikk er alltid et aspekt ved utøvelsen av legeyrket, og Rådet mener det er viktig at det tydeliggjøres i større grad. Særskilt vil vi peke på tabellen på side 9 i rapporten «En fornyet og fremtidsrettet legeutdanning ved NTNU». Denne tabellen er også med i referanse 11 som redegjør for etikk i nåværende studieplan. (Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124:2104 – 6). Vi savner ett punkt:

Den gode lege skal:
- Ha evne til etisk refleksjon

For en nyutdannet medisinsk kandidat fra NTNU vil dette si:
- Kunne identifisere og reflektere rundt etiske dilemmaer i ulike medisinske kontekster

For at studentene skal kunne utøve god profesjonsetikk, mener Rådet at studenter må gjøres kjent med Etiske regler for leger og på ulike tidspunkt i studiet få trening i å bruke dem.