Årsberetning 2014

Høring – evaluering av EAT- samarbeidet

13/5630
16. januar 2015

Landsstyret 2014 besluttet enstemmig at evaluering av Legeforeningen som strategisk samarbeidspartner i EAT-forum skal sendes på høring i organisasjonen. Sentralstyret behandlet et førsteutkast til evaluering av Legeforeningen som strategisk samarbeidspartner i EAT-forum på sentralstyremøtet 21. august. Før endelig ferdigstillelse og vurdering av mulig fremtidige samarbeidsformer, ønsker sentralstyret å få innspill fra foreningsleddene på evalueringen og alternativer for fremtidig samarbeid med EAT.

Rådet vedtok å uttale:

Rådet for legeetikk hadde saken til behandling på Rådsmøte 21. – 22.10. 2014. Rådet er tvilende til om dette samarbeidet er i tråd med Legeforeningens policy med tanke på samarbeid med kommersielle aktører.

Rådet mener videre at saksbehandlingen vedrørende samarbeidet er mangelfullt, og vil særlig peke på at presidentens rolle er uklart beskrevet. Rådet legger til grunn at det er personen og ikke presidenten i Legeforeningen som er medlem av advisory board.

Rådet mener det i foreliggende dokumenter ikke er redegjort godt nok for at dette er arbeid foreningen skal gå inn i og bruke medlemmenes midler på. Vi vil peke på at Legeforeningen har Utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse som er en naturlig aktør internasjonalt. I tillegg er Legeforeningen medlem av WMA som også er en tydelig internasjonal aktør.

Rådet anbefaler derfor at Legeforeningen i tråd med alternativ 3 avslutter samarbeidet med EAT. Hvis det skulle bli aktuelt å vurdere liknende samarbeid for fremtida, bør Legeforeningen ha en mye mer grundig prosess i forkant. Om legeforeningsrepresentanter finner at det er faglig nyttig å delta på seminar arrangert av EAT uten noen form for binding, er det etter Rådets vurdering uproblematisk.