Høring – forslag for faglige og organisatoriske kvalitetskrav for somatiske akuttmottak

Rådet for legeetikk behandlet høringen i møte 28. august. De fleste forhold er av fagmedisinsk karakter. Vi vil imidlertid komme med enkelte merknader.

Likebehandling er en hjørnestein i norsk helsevesen. For å oppå dette, er det viktig at alle pasienter blir møtt og behandlet korrekt ut fra de helseproblemene de presenterer.

Vi mener somatiske akuttmottak er et uheldig begrep, og vi vil foreslå at man kun betegner det akuttmottak.

Vi har følgende hovedbekymringer:

Pasienter med ruslidelser og psykiske lidelser har mer somatisk sykdom enn gjennomsnittsbefolkningen. Likevel opplever de ofte at somatisk sykdom blir oversett. Akuttmottak må innrettes slik at dette ikke skjer. Det innebærer at somatisk sykdom må avklares forsvarlig også for disse pasientgruppene.

Psykisk sykdom kan gi uttalte somatiske symptomer og også illudere alvorlig somatisk sykdom. Et eksempel er angstlidelse/hjertelidelse. Når somatisk sykdom er avkreftet¸ må det sørges for at pasienten får adekvat oppfølging i første- eller annenlinjetjenesten.