Klage på lege - faktura

13/4571

Rådet mottok klage fra pasient på en faktura han hadde mottatt fra sin tidligere fastlege.

Klager skriver at han etter siste konsultasjon hos legen tok kontakt med ham for å informere om at han hadde byttet fastlege, og ønsket journalen sin overført til ny fastlege. I tillegg informerte han om at henvisningen fra siste konsultasjon var feildatert og måtte rettes.

Klager mottok deretter en faktura på kr. 100, som han antok var for overføring av journal. Kontonummer og KID-nummer stemte ikke, og han reiste derfor til legekontoret for å betale denne. Han ble imidlertid henvist til firmaet Melin Medical for betaling.

Ved første konsultasjon hos ny fastlege var journalen fortsatt ikke mottatt der, og han ble anbefalt å purre på oversendelse.

En måned senere mottok klager et nytt krav fra innklaget lege på kr. 130. Han tilskrev da legen for å få opplyst hva dette kravet gjaldt. En måned senere fikk han opplyst at kravet på 100 kr var for korrigering av henvisning, og kravet på 130 kr var for overføring av journal. Han skriver også at «oppfølgning av fakturaer og pasientbetaling er satt ut til Melin Medical, slik at alle henvendelser skal normalt gå dit»

Klager mener det er urimelig å kreve betaling for retting av egen skrivefeil, samt purring på bestridt faktura og at legens fremgangsmåte er kritikkverdig og i strid med god legeetikk.

Innklaget lege skriver at han ved gjennomgang av historikken ser at klager har rett, og at han vil tilbakeføre pengene for korrigering av fysioterapi rekvisisjonen. Videre at hva gjelder priser og gebyrer er de godt innenfor Normaltariffen.

I sitt tilsvar til Rådet skriver legen at pasientens fremstilling virker korrekt, og at det hele skyldes en sammenblanding av 2 forespørsler – hvorav pasienten ikke burde vært fakturert for det første forholdet og vil få dette refundert.

Rådet vedtok å uttale:

I denne saken har det skjedd en beklagelig feil, som legen har erkjent og korrigert. Vi vil påpeke at legen har et ansvar for at også håndtering av økonomiske uenigheter med pasienter håndteres på en god måte. Legen kan ikke overlate økonomisk oppfølgingsansvar til et eksternt firma når han selv har gjort en feil, som det må forventes at han selv korrigerer og rydder opp i.

Hva gjelder faktureringsgebyr på kr. 45 er det som legen påpeker innenfor Normaltariffen, hvor takst 8 gir rett til å kreve 56 kr i ekspedisjonsgebyr. Dette skal dekke utgifter og arbeid ved forsendelse etter pasientens ønske av resepter, rekvisisjoner, henvisninger eller lignende per brev, faks, telefon eller e-post.

Rådet finner at saken representerer et brudd på Etiske regler kap. I, § 8 som lyder: En lege skal i sin virksomhet ta hensyn til pasientens økonomi og ikke beregne seg urimelig honorarer.

Imidlertid er forholdet erkjent og rettet opp, slik at vi ikke finner grunn til å gi kritikk.