Klage på lege - faktura

14/1345

En pasient klaget på vegne av sin kone for en faktura mottatt for å ikke ha møtt til time hos lege. Pasienten hadde time mandag 20.1, men ble innlagt på sykehus 18.1, og lå der til 23.1.

Klageren anfører at han forsøkte å gi legekontoret beskjed lørdag 18.1, men da var det ingen på kontoret til å motta beskjeden. Mandag 20.1 nådde han frem med beskjeden om at kona ikke kunne komme til time samme dag.

Det ble sendt ut faktura for uteblivelse fra time. Denne ble ikke betalt og ble således purret via System-Kreditt AS.

I brev til klager fra innklaget lege er det anført at alle timer avbestilles innen 24 timer i forveien/arbeidsdagen før og pasienter som ikke gjør det belastes for timen. (vår understreking) Det er anført: «Vi følger regler fastsatt av Den norske Legeforening.»

Rådet vedtok å uttale:

Innledningsvis vil Rådet peke på at retningslinjene det refereres til, er tatt inn som merknad B2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege. Forskriften kalles også Normaltariffen.

Det heter: «For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves konsultasjonshonorar» Det står altså 24 timer og ikke 24 timer/arbeidsdagen før.

Saken er vurdert opp mot følgende paragrafer i Etiske regler for leger:

Kap I § 1:

En lege skal verne menneskets helse. Legen skal helbrede, lindre og trøste. Legen skal hjelpe den syke til å gjenvinne sin helse og friske til å bevare den.

Legen skal bygge in gjerning på respekt for grunnleggende menneskerettigheter, og på sannhet og rettferdighet i forholdet til pasient og samfunn.

Kap I § 2 første ledd:

Legen skal ivareta den enkelte pasients interesse og integritet. Pasienten skal behandles med omsorg og respekt. Samarbeidet med pasienten bør baseres på gjensidig tillit og skal, om det er mulig, bygge på informert samtykke.

Kap I § 8:

En lege skal i sin virksomhet ta hensyn til pasientens økonomi og ikke beregne seg urimelige honorarer.

Rådet er av den oppfatning at formuleringen «kan» i forskriftens merknad B2 oppfordrer til å bruke skjønn. Rådet er på generelt grunnlag enig i at uteblivelse fra time representerer så vel misbruk av ressurser som økonomisk tap for legen. Det er derfor ikke urimelig at legen søker å dekke inn noe av sitt inntektstap, men det må brukes skjønn.

Ifølge brev fra klager ga han beskjed om at pasienten lå på sykehus og således ikke kunne møte om morgenen den 20. På denne bakgrunn finner Rådet det rimelig at kravet blir frafalt. Rådet vil peke på at selv om legen har satt bort fakturering til et firma, har legen et selvstendig ansvar for at fakturakrav er rimelige og for å kommunisere respektfullt med pasienter som eventuelt klager.

Rådet for legeetikk finner at legens håndtering av denne saken er i strid med de etiske reglenes krav til å ivareta pasientens interesse og integritet, jf. Kap I § 2 og Kap I § 8 om å ivareta pasientens økonomi og ikke beregne seg urimelige honorarer.

Rådet gir legen kritikk for dette og forventer at fremtidig faktureringspraksis endres i tråd med kritikken.

Klager innsendte måneder senere et brev til Rådet for legeetikk der han orienterte om at legen ikke fulgt Rådets anbefaling om å frafalle kravet.

Rådet for legeetikk vedtok å tilskrive legen:

Rådet for legeetikk har mottatt henvendelse fra klager om at Rådets anbefaling om å frafalle aktuelle krav ikke har blitt fulgt opp av deg.

Rådet vil vise til Reglement for Rådet for legeetikk § 1 og § 10, og anmode om at kravet umiddelbart frafalles og at innbetalte beløp tilbakebetales.