Klage på lege

14/3418

Klagen retter seg mot et notat en lege har skrevet i rollen som rådgivende overlege for NAV. Klager finner notatet sterkt krenkende og injurierende. Han mener at notatet er preget av faktafeil og inneholder momenter som etter klagers oppfatning ikke har noe å gjøre i en medisinsk vurdering.

Notatet inneholder blant annet formuleringer som: «Etter 4 år ute av arbeid, en situasjon der medlem vegrer seg mot ethvert forsøk på å finne tiltak (...) så må en innse at det ikke er noen restarbeidsevne som en arbeidsgiver eller et attføringstiltak kan lokke frem. Arbeidsevnen synes således varig redusert med minst 50 %, men min oppfatning er fremdeles at de mer skyldes uvilje enn varig sykdom».

Innklagede lege redegjør kort for sin rolle som rådgivende overlege, og fremholder at klagen er behandlet i NAV-systemet. Videre skriver han at arbeidsevnevurdering er vanskelig, at det noen ganger gjøres bare på medisinsk grunnlag, men at det etter NAV-reformen også vektlegges andre forhold som sosiale og psykososiale faktorer. Han understreker at han ikke har tilgang til journal og må uttale seg generelt, og lister opp en rekke faktorer som han kan ha vurdert i denne saken i september 2013. Han skriver at han ikke mente å være hverken krenkende eller injurierende, og at han har beklaget dette «i den grad det oppfattes slik».

Klager siterer i sitt tilsvar Velferds – og Arbeidsdirektør i NAV, Joakim Lystad og refererer fra svar, undertegnet av avdelingsdirektør Asgeir Helle i NAV, på serviceklagen klager har fått behandlet i NAV i denne saken. I denne gis klager rett i at innklaget lege ikke har omtalt klager med respekt. Klager oppsummerer med at han ikke opplever det aktuelle notatet fra innklagede lege som «en liten glipp eller to, men som en gjennomført trakassering fra A til Å» Vedlagt fulgte klage til NAV og svar på serviceklage.

Rådet vedtok å uttale:

Rådet for legeetikk mottar og behandler mange klager på uttalelser og vurderinger gjort av rådgivende leger i NAV. Vi har forståelse for at dette er vanskelige vurderinger i komplekse saker, hvor det kan være utfordrende å formulere seg på en god måte. Rådet vil imidlertid påpeke at selv om det primære er å avgi en vurdering til saksbehandler i NAV, er det blitt stadig viktigere å være bevisst på at pasienten har full innsynsrett i samtlige dokumenter. Leger bør også i rollen som rådgiver unngå å bruke ord og formuleringer som kan misforstås eller som kan oppleves krenkende av pasienten.

Som avdelingsdirektør Helle også har påpekt, skal pasienter og brukere behandles med respekt. Å mistenkeliggjøre motiver for brukernes handlinger eller uttalelser slik som aktuelle notat er et eksempel på, er ikke i tråd med å behandle en bruker med respekt. Rådet vil i tillegg påpeke at erklæringer skal være saklige, objektive og nøytrale i sin form.

Rådet mener at innklagede lege har formulert seg uklokt i aktuelle notat, og gir kritikk for det, jf. Etiske regler for leger kap. IV. §§ 3 og 4