Klage på leger – erklæring

14/760

Klager opplyser at han er en 44 år gammel mann som ikke har arbeidsevne grunnet CFS/ME og ikke har uførerettigheter i Norge. Klagen retter seg mot innklagede leges uttalelse som rådgivende overlege for NAV. Klager mener denne er bygget på et uholdbart faktum, som ikke er medisinsk, vitenskapelig eller realistisk på noen som helst måte, i tillegg til at han har uttalt seg om forhold klager mener er utenfor legens kompetanseområde. Han vil også poengtere at rådgivende lege aldri har vært i kontakt med ham vedrørende gjeldende forhold, og således ikke kunne vite om noen av motorsyklene var i bruk. Han opplyser videre om situasjonen knyttet til hans motorsykler, og hvor mye disse har vært kjørt de senere år.

Ut fra vedlagte artikkel fra Gold-Wing-klubben fremgår det at konklusjonen det reageres på er følgende:

«Bruker har vært ute av arbeidslivet siden -04. Etter en gjennomgang av sakens dokumenter, som for øvrig er meget omfattende, ser jeg ingen kontraindikasjon til arbeidsrelaterte tiltak som bør startes nå. Dette er basert på det faktum at bruker er i stand til å holde seg med 6 stykker Honda Goldwing motorsykler som grunnet sin størrelse krever uttalt fysisk styrke for å håndtere. En arbeidsavklaring vil kunne danne grunnlaget for en vurdering av størrelsen på ytelsen».

Innklagede lege uttaler at han har problemer med å se hvor problemet ligger i saken. Hans konklusjon er kun en liten del av en omfattende sak som har vært behandlet i mange instanser. Han understreker at uttalelsen «helt tom for krefter» ikke samsvarer med at bruker er i stand til å håndtere en sykkel som veier mellom 370 og 410 kg. Videre oppfordrer han klager til å «se gjennom den totale dokumentmasse i saken».

Klager understreker at han oppfatter innklagede leges uttalelse som sentral i avslaget på han søknad om uførepensjon. Videre at han ikke forstår hvordan det faktum at han velger å kjøre motorsykkel til behandlinger, butikken o.l. i stedet for bil, skal være grunnlag for å konkludere med at arbeidsrelaterte tiltak bør iverksettes.

Rådet vedtok å uttale:

Rådet vil innledningsvis si at det fremkommer tydelig at klagers sykehistorie er langvarig og omfattende. Det fremgår at det foreligger omfattende dokumentasjon, hvor kun en liten del er fremlagt for Rådet. Saken har blitt behandlet i ulike instanser og pågått over langt tid, og det er tydelig at klager er i en utfordrende situasjon.

Vi vil presisere at Rådet vil begrense vurderingen til de konkrete formuleringene i rådgivende leges uttalelse opp mot Etiske regler for leger.

Rådet mener at ordvalget i uttalelsen er uheldig, og vil i den sammenheng vise til Etiske regler for leger kap IV. Det er noe uklart hva rådgivende lege i denne sammenheng har basert sin konklusjon på, og vi har forståelse for at pasienten reagerer på formuleringen i erklæringen.

Imidlertid er det like fullt legens faglige vurdering, som også er en del av et omfattende sakskompleks. Slik Rådet ser det er spørsmålet om hvorvidt det å ha motorsykler sier noe om restarbeidsevne et medisinskfaglig spørsmål som Rådet ikke har mandat til å ta stilling til, jf. Reglement for Rådet for legeetikk § 2.