Klage på markedsføring

13/4768

Rådet mottok klage på en annonse i Aftenposten, og ba om en uttalelse til denne. Leder ved innklaget senter uttalte seg til klagen.

Saken er denne:

Klager stiller spørsmål ved om aktuelle annonse er akseptabel. I annonsen står det bl.a. «Risiko for prostatakreft? Har du forhøyet PSA?» Videre at senteret «er Skandinavias mest avanserte utredningssenter for prostatakreft» og «Riktig diagnose gir trygghet for riktig behandling»

De skriver i sitt tilsvar at de er Skandinavias eneste diagnostiske senter for prostatakreft som har et tverrfaglig team. Teamet består av en erfaren prostata MR-spesialist, nuklærmedisiner, urolog og onkolog. Videre at tilbudet er «enestående i Scandinavia og kan derfor betegnes som Scandinavias mest avanserte utredningssenter for prostatakreft».

Rådet vedtok å uttale:

Innledningsvis vil Rådet bemerke at vi ikke har mandat til å ta stilling til de medisinskfaglige aspektene av denne saken, men har fått opplyst at klagen i den sammenheng er sendt til Norsk urologisk forening for vurdering. 

I Etiske regler for leger kap III, § 1 står det bl.a. at:

Avertissement og annen informasjon om legetjenester kan bare inneholde opplysninger om:

  • virksomhetens lokalisering, åpningstid og administrasjon,
  • praksistype, spesialitet (kft. § 2 nedenfor) og tittel (kfr. § 3 nedenfor)
  • diagnostiske og terapeutiske metoder
  • priser.

(...)Annonser som kan skape angst, fordommer eller urealistiske forventninger til helsetjenesten, må ikke forekomme.

Avertissement eller annen informasjon skal ikke omtale mulige eller forventede resultater av definerte tjenester, eller tjenestenes kvalitet. Det skal ikke benyttes formuleringer som kan gi publikum inntrykk av at man ved å unnlate å benytte de annonserte tjenester kan sette egen eller andres somatiske, psykiske eller sosiale helse i fare.

Den totale utforming av avertissement eller annen informasjon om legevirksomhet må være i overensstemmelse med de intensjoner som fremgår av foranstående»

Rådet for legeetikk finner at annonsen og uttrykket «er Skandinavias mest avanserte utredningssenter for prostatakreft» er i strid med at "Avertissement eller annen informasjon (…)skal ikke omtale(…) tjenestens kvalitet"

Videre benyttes det i annonsen en formulering som er egnet til å skape et behov og gi inntrykk av at undersøkelsen er nødvendig, og at man ikke bør unnlate å måle sin PSA dersom man er i risikogruppen. Rådet mener at utformingen av annonsen også er egnet til å skape angst for sykdom hos friske menn.

Videre er det i strid med kap III, § 2 at den medisinsk ansvarlige leges navn ikke fremgår. Bestemmelsen lyder:

«Ved ervervsmessig annonsering av legetjenester skal (d)en medisinsk ansvarlig leges navn fremgå. Denne lege anses ansvarlig for at bestemmelsene i dette kapittel følges»

Rådet finner at annonsen bryter med Etiske regler kap III, §§ 1 og 2 og gir kritikk for måten de har annonsert sine tjenester på. Rådet forventer at de innretter seg etter denne kritikken og at fremtidig annonsering vil være i samsvar med Etiske regler for leger.