Etiske regler, koder, deklarasjoner og lignende

Regler for utøvelse av kosmetisk plastikkirurgi

27. september 2011

Norsk plastikkirurgisk forenings medlemmer er, som alle medlemmer av Den norske lægeforening, forpliktet av etiske regler for leger.  Behandling innen kosmetisk kirurgi utføres vanligvis på friske individer.  Fordi indikasjonene ofte er begrunnet i et ønske om å forbedre normaltilstander, må den behandlende lege vise spesiell varsomhet ved vurdering av indikasjon for inngrep.

Indikasjoner for kosmetisk plastikkirurgi

1. Pasientens beste må alltid være det overordnede hensyn for virksomheten. Den behandlende lege må aldri utføre tjenestene ut fra pasientens ønske om en spesiell behandling uten at legen ut fra en helhetsvurdering mener at dette vil være til pasientens beste. 

Preoperativ vurdering  av pasienter må ikke delegeres til konsulenter fra andre yrkesgrupper.

2. Dersom legen i sine samtaler og undersøkelser får mistanke om at psykiske forstyrrelser påvirker pasientens ønske om et spesielt inngrep, må det utøvers særlig aktsomhet. Ved tvil skal behandlende lege kontaktes.

Legens informasjonsplikt

1. Pasienten må informeres grundig om inngrepet.  Legen  må gjøre sitt beste for å sikre at pasienten forstår informasjonen.

Legen må gi en realistisk vurdering av gevinsten ved inngrepet og avdekke urealistiske forventninger.

Kontraindikasjoner

1. Pasienter med kjente alvorlige spiseforstyrrelser må ikke tilbys kroppsreduserende kirurgiske inngrep.

2. Pasienter som er under 18 år må som hovedregel ikke tilbys kosmetisk kirurgi.

Annonsering og markedsføring

1. Medlemmer av Norsk plastikkirurgisk forening har et særlig ansvar for å påse at markedsføring av egen virksomhet ikke er villedende.  Markedsføringen må ikke gis en form som kan virke støtende eller krenkende eller som bevisst spiller på folks lyter eller fordommer mot normale kroppsfenomen.

2. Annonsering som bevisst søker å skape nye behov for kosmetisk kirurgi i befolkningen må unngås. Pre- og postoperative bilder bør ikke brukes i annonser.

3. Omreisende konsulenter må ikke brukes i markedsføring av plastikkirurgisk virksomhet.

Brudd på etiske regler

Brudd på disse reglene skal i første omgang bringes inn for styret i Norsk plastikkirurgisk forening, som kan kreve at forholdene rettes opp. Styret kan også bringe saken videre til Legeforeningens etiske råd som har de sanksjonsmuligheter som fremgår av de generelle etiske regler for leger. Etter at saken har vært til behandling i Legeforeningens etiske råd kan styret foreslå eksklusjon. Eksklusjon avgjøres av Generalforsamlingen.