World Medical Association - deklarasjonen

Declaration of Geneva.

Norsk versjon:

WMAs GENÈVE-ERKLÆRING

Vedtatt på den 2. generalforsamling av Verdens legeforening, Genève, Sveits, september 1948 og med tillegg vedtatt på det 22. årsmøte i Verdens legeforening, Sydney, Australia, august 1968 og det 35. årsmøte i Verdens legeforening, Venezia, Italia, oktober 1983 og den 46. generalforsamling av Verdens legeforening, Stockholm, Sverige, september 1994
og med redaksjonelle endringer vedtatt på det 170. rådsmøte i Verdens legeforening, Divonne-les-Bains, Frankrike, mai 2005 og det 173. rådsmøte i Verdens legeforening, Divonne-les-Bains, Frankrike, mai 200600 og med tillegg vedtatt på den 68. generalforsamling av Verdens legeforening, Chicago, USA, oktober 2017.

Legeeden

SOM MEDLEM AV LEGESTANDEN:

LOVER JEG HØYTIDELIG å vie mitt liv til tjeneste for menneskeheten.

MIN PASIENTS HELSE OG VELFERD vil være mitt fremste hensyn.

JEG VIL RESPEKTERE min pasients autonomi og verdighet.

JEG VIL BEVARE den største respekt for menneskelig liv.

JEG VIL IKKE TILLATE at hensyn til alder, sykdom eller funksjonshemming, religiøs tro, etnisk opprinnelse, kjønn, nasjonalitet, politisk tilhørighet, rase, seksuell orientering, sosial posisjon eller noen andre forhold påvirker min plikt overfor min pasient.

JEG VIL RESPEKTERE min plikt til taushet om hemmeligheter som er betrodd meg, også etter at pasienten er død.

JEG VIL UTØVE mitt yrke samvittighetsfullt og med verdighet, og i samsvar med god medisinsk praksis.

JEG VIL FREMME legestandens ære og edle tradisjoner.

JEG VIL VISE mine lærere, kolleger og studenter den respekt og takknemlighet de har krav på.

JEG VIL DELE min medisinske kunnskap til beste for pasienten og for å fremme helsehjelpen.

JEG VIL TA VARE PÅ min egen helse, velferd og mine ferdigheter for å kunne yte helsehjelp av den høyeste standard.

JEG VIL IKKE BRUKE min medisinske kunnskap til å krenke menneskerettigheter eller borgerrettigheter, selv under trussel.

JEG AVGIR DISSE LØFTENE høytidelig, av fri vilje og på ære og samvittighet.

Engelsk versjon:

Declaration of Geneva Adopted by the 2nd General Assembly of the World Medical

Association, Geneva, Switzerland, September 1948 and amended by the 22nd World Medical Assembly Sydney, Australia, August 1968

and the 35th World Medical Assembly Venice, Italy, October 1983

and the 46th WMA General Assembly Stockholm, Sweden, September 1994

and editorially revised by the 170 WMA Council Session, Divonne-lesBains, France, May 2005 and the 173 WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2006

and amended by the 68 WMA General Assembly, Chicago, United States, October 2017

The Physician’s Pledge

AS A MEMBER OF THE MEDICAL PROFESSION:

I SOLEMNLY PLEDGE to dedicate my life to the service of humanity;

THE HEALTH AND WELL-BEING OF MY PATIENT will be my first consideration;

I WILL RESPECT the autonomy and dignity of my patient;

I WILL MAINTAIN the utmost respect for human life;

I WILL NOT PERMIT considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other factor to intervene between my duty and my patient;