Klage på en lege

Vil du klage på en lege? Fyll inn søknadsskjemaet og send det til oss.

Nærmere om klagesaker på leger

Rådet for legeetikk er Legeforeningens sakkyndige organ i spørsmål om legeetikk. Rådet behandler klager på leger med grunnlag i Etiske regler for leger og Reglementet for Rådet for legeetikk.

Rådet behandler ikke saker som gjelder den faglige delen av medisinsk virksomhet og normalt ikke saker som er under offentlig rettslig eller offentlig administrativ behandling.

Det praktiseres kontradiksjon i enkeltsakene for Rådet. Rådets saksbehandling er i hovedregelen skriftlig, men den som en sak gjelder kan kreve å få redegjort for sin sak muntlig.

Rådets avgjørelse skal snarest mulig meddeles de personer saken gjelder. Rådet kan vedta å offentliggjøre en sak i Tidsskrift for Den norske legeforening i anonymisert form.

I saker hvor Rådet mener at en lege har overtrådt Etiske regler for leger, kan det uttale kritikk overfor legen og/eller gi legen en irettesettelse. Det kan også gis pålegg om at påklagede forhold blir beklaget og/eller bragt til opphør. I saker der Rådet anser at det foreligger særdeles graverende brudd på de Etiske regler for leger, eller der en lege ikke vil rette seg etter en avgjørelse i Rådet, kan saken bli sendt til sentralstyret med forslag om eksklusjon.