Om oss
TEMA

Etikk

Etisk bevissthet og refleksjon er en sentral del av alle sider ved legers yrkesutøvelse. Les om Legeforeningens arbeid knyttet til etikk, nasjonalt og internasjonalt, og om Rådet for legeetikk.
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Aktuelt

Rådet for legeetikk

  • Rådet for legeetikk er Den norske legeforenings sakkyndige organ i spørsmål vedrørende legeetikk, og rådet rådgir løpende overfor Legeforeningens sentrale organer og medlemmer.
  • Rådet utreder også prinsipielle legeetiske spørsmål, samt behandler klager på leger fra pasienter og kolleger.
  • Rådet for legeetikk behandler klager på leger med grunnlag i Etiske regler for leger og Reglement for Rådet for legeetikk, som begge vedtas av landsstyret i Den norske legeforening.
  • Saker kan bringes inn for Rådet av enkeltpersoner, organisasjoner eller organer i Legeforeningen. Rådet kan også selv ta saker opp til behandling.
  • Rådet ser det som en viktig oppgave å stimulere til økt vektlegging av medisinsk-etiske spørsmål både i grunn-, videre- og etterutdanningen av leger.
  • Rådet samarbeider med tilsvarende råd i de andre nordiske land. Rådets leder deltar sammen med presidenten og generalsekretæren i World Medical Association (WMA).