DISPUTAS: Gratulerer til AMFF-stipendiat Anne Fasting!

Overlege Anne Fasting disputerte ved NTNU 8. desember med avhandlingen «General practitioners’ role in palliative care: Map versus terrain». Hun er spesialist i allmennmedisin, overlege ved Palliativt team i Helse Møre og Romsdal HF og leder av nasjonalt forskningsnettverk for palliasjon i primærhelsetjenesten». Forskningen hennes er støttet med midler fra Allmennmedisinsk forskningsfond (AMFF), og AMFF har også bidratt med til støtte til forskningsnettverket.
Dame ute. Anne Fasting

Forskningsprosjektet består av en spørreundersøkelse blant fastleger i Møre og Romsdal samt fokusgruppeintervjuer med i alt 25 fastleger. Studien avdekket at fastlegene generelt hadde få palliative pasienter og at hjemmedød forekom sjelden. Det var store variasjoner i hvor involvert fastlegene var i palliasjon.

Mer enn halvparten av legene mente likevel de var sentrale, og det gjaldt i større fastleger med lang reiseavstand til sykehus enn de som jobbet nær et sykehus. Og nesten like stor andel kjente seg trygge på å delta i palliasjon.

– Det var overraskende at så mange fastleger i studien vår føler seg sentrale i palliasjon og opplever at de er trygge på palliativ behandling i allmennpraksis, sa Anne Fasting til Forskningsnytt fra AMFF i 2019.

Retningslinjene ble lite brukt.  De fleste fastlegene synes retningslinjene er for omfattende til bruk i allmennpraksis, at kompetansekravene er urealistiske for en vanlig fastlege og arbeidsmetodene uegnet for allmennpraksis. Fastlegene støtter seg mer til pasientsamtalen enn til retningslinjer. Utilstrekkelig informasjon fra sykehuset og ulike kulturer for samarbeid mellom fastlege, kreftsykepleier og palliativt team ble blant annet nevnt som hindringer for å delta i palliasjon.

Vi gratulerer Anne Fasting med ph.d.-tittel!