Tredoblet antall søkere til AFU-stipend i vår

Oslo-fastlege Andreas Pahle er én av 11 leger som fikk AFU-stipend i vår. Antallet søkere var tre ganger så høyt som for ett år siden.
Mannlig lege sitter i stol. AFU-stipendiat og fastlege Andreas Pahle
– Jeg tror det kommer best klinisk forskning ut av de prosjekter hvor man kjenner at «skoen trykker» i klinikken, sier AFU-stipendiat og fastlege Andreas Pahle, som fikk stipend til et prosjekt om behandling av kroniske smerter. Foto: Monica Tijmons

Etter et par år med beskjeden interesse blant allmennleger til å søke forskningsstipend, har søkerantalet tatt seg kraftig opp. I fjor var det i alt 11 søkere til stipend fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU), med 5 søkere på våren og 6 på høsten.

Denne våren hadde hele 14 allmennleger søkt om AFU-stipend da søknadsfristen utløp 1. mai. Og fortsatt gjenstår én utlysning til i år, med søknadsfrist 1. november.

Planlegger randomisert studie

Ti hadde søkt på ordinært AFU-stipend, og fire søkte på ekstrastipend. Av alle 15 søkerne i vår, fikk 12 tildelt stipend. Flere av stipendiatene har fått AFU-stipend også tidligere. En av dem er Andreas Pahle, spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Bolteløkka legesenter i Oslo. Det er andre gang han får AFU-stipend, nå for et nytt prosjekt, «Pain Reprocessing Therapy (PRT) for langvarige ryggsmerter i allmennpraksis, en planlagt randomisert kontrollert studie».

– Jeg har tro på prosjektet mitt, som er en ikke-farmakologisk-behandling av kroniske smerter, og jeg håper forskningen min kan bidra til et bedre helsetilbud til en stor og til dels stemoderlig behandlet pasientgruppe. Uten midler fra AFU hadde det imidlertid vært umulig å frigjøre den nødvendige tiden som skal til for å gjennomføre planleggingen av studien, så jeg er veldig takknemlig for tildelingen, sier Andreas Pahle.

AFU-stipendet skal brukes til å lage en større protokoll for en doktorgrad.

– Prosjektet mitt er ganske omfattende og innebærer blant annet planleggingen og gjennomføringen av en randomisert kontrollert studie hvor jeg selv skal være en av behandlere. Uten midler fra AFU hadde jeg ikke hatt noen som helst mulighet til å gjennomføre denne planleggingen.

– Har du et råd til kolleger som lurer på om de vil gå i gang med et forskningsprosjekt?

– Jeg har vel ikke så mange tips og råd ennå, men har tenkt på tre ting som har vært viktig for meg.  Det første er at jeg tror det kommer best klinisk forskning ut av de prosjekter hvor man kjenner at «skoen trykker» i klinikken. Jeg vet at mange kolleger synes det er vanskelig og utfordrende å behandle pasienter med langvarig og omfattende smerter. Så dette kunne jeg i hvert fall huke av for min egen del. Så mener jeg det er viktig at prosjektet må gi mening – at man har tro på det. En tredje ting er å bruke tid på å finne veiledere som man har god kjemi og felles mål med, sier Andreas Pahle, som har Trygve Skonnord ved Universitetet i Oslo som sin hovedveileder.

Fastlege og forsker på deltid

Jorunn Nygaard, fastlege ved Silsand legekontor på Senja, er heller ikke helt fersk i forskning. Hun fikk tre måneders AFU-stipend i 2021 og nye tre måneder nå i vår til samme prosjekt, «Fastlegens og pasientens fortellinger/fortelling på fastlegekontoret».

– Jeg søkte AFU-midler for å komme i gang med et prosjekt der jeg ønsker å se på hvordan fastleger i møtet med pasienter kan bruke kunnskapen om sammenhenger mellom pasienters livserfaringer og helse. Jeg har fastlønn som fastlege, og AFU-stipendet betyr at jeg kan kombinere fastlegejobben med forskning. I praksis vil si at jeg kan jobbe i 60 prosent stilling som fastlege og bruke midlene fra AFU til å jobbe med prosjektet tilsvarende cirka 25 prosent stilling over ett år. 

– Hvorfor begynte du å forske?

– I 2013 hørte jeg Anna Luise Kirkengen fortelle om sin forskning og hvordan det vi opplever i livet uttrykkes gjennom kroppen. Det førte også til at jeg ble nysgjerrig, og jeg begynte å lese nærmest alt jeg kom over om dette temaet. Det ga meg en ny forståelse i møtet med pasientene, samtidig som jeg savnet noe konkret om hvordan denne kunnskapen kan settes ut i praksis i hverdagen som fastlege. Dette håper jeg å kunne se mer på i prosjektet, som jeg planlegger skal bli en doktoravhandling, sier Jorunn Nygaard.

Tok mot til seg

Hun tenkte lenge på at hun hadde lyst til å forske.

– Til slutt tok jeg mot til meg, og sendte en epost til Linn Getz, som har jobbet mye med dette temaet. Hun tok imot meg med åpne armer, og videreformidlet meg til Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø og May-Lill Johansen, som også sto klar med åpne armer. Nå er de begge veiledere på prosjektet. Det er kjempegøy å fordype seg mer i et tema jeg interesserer meg for, og det er spennende og lærerikt og komme inn i den akademiske verden, og møte kunnskapsrike, engasjerte forskere og leger, som gjerne deler av sin kunnskap.

«Gledelig økning»

Leder av AFU, førsteamanuensis Anja Brænd ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, er veldig fornøyd med at flere har søkt om forskningsstipend.

Kvinne med halvlangt mørkt hår. Lege Anja Brænd og leder for AFU.
– Det har vært en gledelig økning av AFU-søknader i vår og mange gode søknader om forskning på viktige tema, sier AFU-leder Anja Brænd. Foto: Vidar Sandnes

– Det har vært en gledelig økning av AFU-søknader i vår og mange gode søknader om forskning på viktige tema. Allmennmedisinen har stor bredde, og denne bredden vises også i temaene og forskningsmetodene for AFU-prosjektene. Gratulerer til alle som har fått forskningsmidler, og lykke til med forskningsarbeidet! Håper det gir mersmak. Og til dere med en forskerspire i magen: Det blir en ny utlysning av forskningsstipend til høsten, med søknadsfrist 1. november, sier Anja Brænd.

 

AFU-stipend

Stipend fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU) er en lavterskel-ordning for allmennleger eller samfunnsmedisinere (i primærhelsetjenesten) som ønsker å forske. Det er mulig å søke om inntil 6 måneders stipend for ett og samme prosjekt. Stipendet utlyses to ganger i året.

Les mer på legeforeningen.no/afustipend.

Dette er antallet søkere og tildelinger til AFU-stipend (inkludert ekstrastipend da det ble utlyst):

2019:    16 (alle fikk tildelt stipend)

2020:    27 (3 søkere fikk avslag)

2021:    19 søkere (alle fikk stipend)

2022:    11 søkere (1 søker fikk avslag)

2023:    15 søkere ved vårens tildeling. (3 søkere fikk avslag)

Søknadsfristen for tildelingen i høst er 1. november