Norsk forening for allmennmedisin

Underutvalg

Allmennmedisinsk forskningsutvalg

Forskningsutvalget er et fast underutvalg av norsk forening for allmennmedisin (NFA) og skal i samarbeid med styret arbeide for å fremme allmennmedisinsk forskning.
  • Tildele stipend til allmennleger og leger i samfunnmedisinsk arbeid 
  • Arbeide for midler til allmennmedisinsk forskning
  • Selv ta initiativ til forskningsprosjekter på aktuelle områder
  • Vurdere forskningsprotokoller fra legemiddelindustrien og andre
  • Arbeide med forskningsetiske spørsmål av særlig betydning for allmennmedisinsk forskning
  • Bidra til å utarbeide NFAs høringsuttalelser om forskningsrelaterte emner.

Utvalgets retningslinjer og budsjett vedtas av årsmøtet i NFA. Forskningsmidlene kommer fra Utdanningsfond II.  Forskningsutvalgets engelske navn er The Norwegian Committee on Research in General Practice (NCR), a board in the Norwegian College of General Practice. 

Forskningsstipend

Forskningsutvalgets stipend er en lavterskel ordning som skal stimulere leger i primærhelsetjenesten i gang med egen forskning.  Ordningen er tidligere omtalt som AFU-stipend eller Allmennpraktikerstipend. Det tildeles midler for inntil 6 måneders arbeid.

Stipendiatene forventes å være tilknyttet en veileder ved universitets- eller forskningsenhet i allmenn- og samfunnsmedisin. Stipendiater oppfordres til å framføre sine resultater på forskningsdagen på Primærmedisinsk uke, under Nidaroskongressen eller i andre faglige fora. Forskning teller i etterutdanningen i allmenn- og samfunnsmedisin jfr. spesialistreglene.

Per 2022 er satsene kr 60.000 per stipendmåned pluss inntil kr 2.500 i driftsmidler og inntil kr 4.000 til reise til veilederens institutt. Drifts- og reiseutgifter må legitimeres. Det ytes støtte med engangsbeløp kr 60 000,- for kjøp av data fra kilder som HUNT, Praksisnett og andre etter søknad med anbefaling fra Allmennmedisinsk forskningsutvalg (gjelder fra tildelte stipend i 2023).

Søkere som ønsker doktorgradstipend hvenvises til andre stipendordninger, som Allmennmedisinsk forskningsfond

Utvalgets forskningspris

Allmennmedisinsk forskningsutvalg deler ut en årlig forskningspris til en nykommer i allmenn- eller samfunnsmedisinsk forskning. Prisen tildeles det beste frie foredrag under Nidaroskongressen eller Primærmedisinsk Uke (PMU).

Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Norsk forening for samfunnsmedisin står bak prisen på kr 15.000.  Den skal stimulere til forskning og fagutvikling i primærmedisin blant primærleger som har liten forskningserfaring fra tidligere.

Komiteen legger følgende kriterier til grunn for tildelingen:

  • at en kollega har tatt sin egen undring i faget på alvor og ikke funnet et tilfredstillende svar i faglige fora og kunnskapskilder
  • at vedkommende har integrert sin faglige virkelighet i prosjektideen
  • at ideen er rimelig original, har en innlysende  allmennmedisinsk eller samfunnsmedisinsk relevans og er blitt konkretisert i et forskningsspørsmål
  • at forskningsspørsmålet søkes besvart gjennom en adekvat metode

Tidligere vinnere av forskningsprisen finner du her. 

Forskningsutvalget 2022-24