Norsk forening for allmennmedisin

Underutvalg

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget skal i samarbeid med styret i NFA arbeide for å fremme allmennmedisinsk forskning.

Forskningsutvalget består av leder, nestleder, fem medlemmer og to observatører, én oppnevnt av Allmennlegeforeningens styre og én oppnevnt av styret i Norsk samfunnsmedisinsk forening. 
Leder, nestleder, NFA representant og deres personlige varamedlemmer velges av NFAs årsmøte.
De fire allmennmedisinske universitets- og forskningsenheter oppnevner et medlem hver med personlig varamedlem.
Forskningsutvalgets medlemmer må være medlemmer av Norsk forening for allmennmedisin.
Retningslinjer og budsjett for utvalgets drift vedtas av årsmøtet i NFA.

Forskningsutvalget skal i samarbeid med styret i NFA arbeide for å fremme allmennmedisinsk forskning. 

Tildele stipend til allmennleger og leger i samfunnmedisinsk arbeid.

Arbeide for midler til allmennmedisinsk forskning

Selv ta initiativ til forskningsprosjekter på aktuelle områder

Vurdere forskningsprotokoller fra legemiddelindustrien og andre

Arbeide med forskningsetiske spørsmål av særlig betydning for
allmennmedisinsk forskning.

Bidra til å utarbeide NFAs høringsuttalelser om forskningsrelaterte emner.

Forskningsutvalgets internasjonale tittel er: The Norwegian Committee on Research in General Practice,
A board in NCGP, med forkortelse NCR.   

Medlemmer av Forskningsutvalget 2020-22

Forskningspris

Med forskningsprisen utheves og anerkjennes det beste frie foredrag som fremføres av en nykommer i allmenn- eller samfunnsmedisinsk forskning, enten under Nidaroskongressen eller Primærmedisinsk Uke (PMU).

Prisen er et spleiselag mellom Norsk forening for allmennmedisin, Allmennlegeforeningen og Norsk forening for samfunnsmedisin.  Den skal stimulere til forskning og fagutvikling i primærmedisin blant primærleger som har liten forskningserfaring fra før.

Komiteen legger følgende kriterier til grunn for tildelingen:
-  at en kollega har tatt sin egen undring i faget på alvor og ikke funnet et tilfredstillende svar i faglige fora og kunnskapskilder, 
-  at vedkommende har integrert sin faglige virkelighet i prosjektideen,
- at ideen er rimelig original, har en innlysende allmennmedisinsk eller samfunnsmedisinsk relevans og er blitt konkretisert i et forskningsspørsmål,
- og at dette spørsmålet søkes besvart gjennom en adekvat metode.

Prisen er på 15000 kroner (2013)